Input# Statement

Llegeix les dades d'un fitxer seqüencial obert.

Sintaxi:

Input #FileNumber As Integer; var1[, var2[, var3[,...]]]

Paràmetres:

FileNumber: Número del fitxer que conté les dades que voleu llegir. El fitxer s'ha d'obrir amb l'expressió Open mitjançant la paraula clau INPUT.

var: Una variable o cadena numèrica a la qual assignareu els valors llegits del fitxer obert.

L'expressió Input# llegeix valors numèrics o cadenes d'un fitxer obert i assigna les dades a una o més. Una variable numèrica es llegeix fins al primer salt de carro (Asc=13), salt de línia (Asc=10), espai o coma. Les variables de cadena es llegeixen fins al primer salt de carro (Asc=13), salt de línia (Asc=10) o coma.

Les dades i el tipus de dades del fitxer obert han d'aparèixer en el mateix ordre que les variables que es passen al paràmetre "var". Si assigneu valors no numèrics a una variable numèrica, s'assigna un valor de "0" a "var".

Els registres que estan separats per comes no es poden assignar a una variable de cadena. Les cometes (") del fitxer també s'ometen. Si voleu llegir aquests caràcters des del fitxer, utilitzeu l'expressió Line Input# per llegir fitxers de text pur (fitxers que contenen només caràcters imprimibles) línia a línia.

Si s'arriba al final del fitxer mentre es llegeix un element de dades, es produeix un error i s'avorta el procés.

Exemple:

Sub ExampleWorkWithAFile

Dim iCount As Integer

Dim sName As String

Dim sValue As Integer

Dim sFileName As String

 

sFileName = "c:\data.txt"

iCount = Freefile

 

' Escriu dades (que després es llegiran amb Input) en un fitxer

Open sFileName For Output As iCount

sName = "Hamburg"

sValue = 200

Write #iCount, sName, sValue

sName = "New York"

sValue = 300

Write #iCount, sName, sValue

sName = "Miami"

sValue = 459

Write #iCount, sName, sValue

Close #iCount

 

iCount = Freefile

' Llegeix un fitxer de dades mitjançant Input

Open sFileName For Input As iCount

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Input #iCount; sName, sValue

MsgBox sName & " " & sValue

Close #iCount

End Sub