Exemples de programació dels controls de l'editor de diàlegs

Els exemples següents fan referència a un diàleg nou anomenat "Dialog1". Utilitzeu les eines que hi ha en el Quadre d'eines de l'editor de diàlegs per crear el diàleg i afegiu els controls següents: una Casella de selecció anomenada "Casella de selecció 1", un Camp d'etiqueta anomenat "Etiqueta 1", un Botó anomenat "Botó d'ordres 1" i un quadre de llista anomenat "Quadre de llista 1".

Icona d'avís

Feu un ús coherent de les majúscules i minúscules quan afegiu un control a una variable d'objecte.


Funció global per carregar diàlegs

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Visualització d'un diàleg

REM definició global de les variables

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Lectura o edició de les propietats dels controls en el programa

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM obtén el model de diàleg

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM mostra el text de l'etiqueta 1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  REM estableix el text nou de l'etiqueta 1 del control

  oLabel1.Text = "New Files"

  REM mostra les propietats del model per a la casella de selecció 1 del control

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  REM estableix l'estat nou de la casella de selecció 1 per al model de control

  oCheckBox1Model.State = 1

  REM mostra les propietats del model per al botó d'ordres 1 del control

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  REM mostra les propietats del botó d'ordres de control 1

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  REM executa el diàleg

  oDialog1.Execute()

End Sub

Addició d'una entrada a un quadre de llista

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM afegeix una nova entrada al quadre de llista

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)

End Sub

Supressió d'una entrada d'un quadre de llista

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM suprimeix la primera entrada del quadre de llista

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub