Form

Contains commands for activate form design mode, open control wizards and insert form controls in your text document.

Design Mode

Enable or disable form design mode.

Control Wizards

Enable or disable control wizards.

Camp d'etiqueta

Icona

Afig un camp per mostrar etiquetes de text. Estes etiquetes només serveixen per mostrar text predefinit, no per introduir text.

Quadre de text

Icona

Afig un quadre d'entrada on podeu introduir i editar text.

Casella de selecció

Icona

Afig una casella de selecció que podeu utilitzar per activar o desactivar una funció.

Botó d'opció

Icona

Afig un botó que permet a l'usuari seleccionar una de diferents opcions. Els botons d'opcions agrupades han de tindre índexs de pestanyes consecutius. Normalment estan encerclats per un quadre de grup. Si teniu dos grups de botons d'opció, heu d'inserir un índex de pestanyes entre els índexs dels dos grups del marc de grup.

Quadre combinat

Icona

Afig un quadre combinat. Un quadre combinat és un quadre de llista amb una sola línia on l'usuari pot fer clic i triar una entrada de la llista. Si voleu, podeu fer que les entrades del quadre combinat siguen "només de lectura".

Botó

Icona

Afig un botó d'orde. Podeu utilitzar este botó per executar una orde d'un esdeveniment definit, com ara fer clic amb el ratolí.

Si voleu, podeu afegir text o un gràfic al botó.

Botó d'imatge

Icona

Crea un botó que es mostra com una imatge. A part de la representació gràfica, un botó d'imatge té les mateixes propietats que un botó "normal".

Camp formatat

Icona

Afig un quadre de text on podeu definir la formatació del text que s'introdueix o s'extreu, així com qualsevol valor de límit.

More fields

Date, time, numerical, currency and pattern form fields.

Quadre de grup

Icona

Afig un marc que podeu utilitzar per agrupar visualment controls semblants, com ara els botons d'opció.

Control d'imatge

Icona

Crea un control d'imatge. Només es pot utilitzar per afegir imatges des d'una base de dades. En el document del formulari, feu doble clic a un d'estos controls per obrir el diàleg Insereix un gràfic i inserir la imatge. També hi ha un menú contextual (que no apareix en el mode de disseny) amb ordes per inserir i suprimir la imatge.

Les imatges d'una base de dades es poden mostrar en un formulari, i les imatges noves es poden inserir a la base de dades sempre que el control d'imatge no estiga protegit contra escriptura. El control ha de fer referència a un camp de la base de dades del tipus d'imatge. Per tant, introduïu el camp de dades a la finestra de propietats de la pestanya Dades.

Selecció de fitxers

Icona

Afig un botó que obri un diàleg de selecció de fitxer.

Control de taula

Icona

Crea un control de taula per mostrar la taula d'una base de dades. Si creeu un control de taula nou, apareix l'Auxiliar d'elements de taula.

Barra de navegació

Icona

Crea una barra de navegació.

Propietats dels controls

Obri un diàleg per editar les propietats d'un control seleccionat.

Propietats del formulari

En este diàleg podeu indicar, entre altres opcions, la font de dades i els esdeveniments de tot el formulari.

Navegador de formularis

Obri el Navegador de formularis. El Navegador de formularis mostra tots els formularis i subformularis del document actual amb els seus controls respectius.

Orde de les tabulacions

Quan se selecciona un formulari, obri el diàleg Orde de les tabulacions, on es defineixen els índexs per enfocar els elements de control amb la tecla de tabulació.

Obri en mode de disseny

Obri els formularis en Mode de disseny perquè d'esta manera es puga editar el formulari.

Automatic Control Focus

Enable or disable Automatic Control Focus