Insereix

El menú Insereix conté ordes per a inserir elements nous en el document. Això inclou imatges, contingut multimèdia, diagrames, objectes d'altres aplicacions, enllaços, comentaris, símbols, notes al peu i seccions.

Salt de pàgina

Insereix un salt de pàgina manual en la posició actual del cursor i posa el cursor a l'inici de la pàgina següent.

Salt manual

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/04010000.xhp#manual_break_text not found).

Imatge

Inserts an image into the current document .

Restaura

The submenu presents various sources that an image, audio or video can be insert from.

Diagrama

Inserts a chart based on data from a cell or table range or with default data.

Objecte

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Forma

This submenu contains common shapes like a line, circle, triangle, and square, or a symbol shape like a smiley face, heart, and flower that can be inserted into the document.

Galeria Fontwork

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

Quadre de text

D'oh! You found a bug (text/shared/02/01140000.xhp#textbox_text not found).

Llengua

Inserts a comment around the selected text or at the current cursor position.

Marc

Este submenú conté mètodes interactius i no interactius per inserir un marc.

Llegenda

Adds a numbered caption to a selected image, table, chart, frame, or shape. You can also access this command by right-clicking the item that you want to add the caption to.

Enllaç

Opens a dialog that enables you to create and edit hyperlinks.

Adreça d'interés

D'oh! You found a bug (text/swriter/01/04040000.xhp#bookmark_text not found).

Referències creuades

Ací és on podeu inserir les referències o els camps referenciats al document actual. Les referències són camps referenciats en el propi document o en els subdocuments del document mestre.

Executa una macro

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Marca de format

Obri un submenú per inserir marques de formatació especials com ara l'espai no separable, el guió discrecional i el salt opcional.

Línia horitzontal

Insereix una línia horitzontal en la posició actual del cursor.

Nota al peu i al final

El menú conté ordes per inserir una nota al peu o una nota al final, amb interacció addicional o sense per part de l'usuari.

Table of Contents and Index

Opens a menu to insert an index or bibliography entry, as well as inserting a table of contents, index, and or bibliography.

Número de pàgina

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

Camps

The submenu lists the most common field types that can be inserted into a document at the current cursor position. To view all of the available fields, choose More Fields.

Capçalera i peu de pàgina

Este submenú inclou ordes per afegir i suprimir capçaleres i peus de pàgina.

Secció

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Sobre

Crea un sobre. A les tres pestanyes, podeu especificar l'adreça i el remitent, la posició i el format per a ambdues adreces, la mida del sobre i la seua orientació.

Document

Inserts the contents of another document into the current document at the cursor position.

Script

Insereix un script a la posició actual del cursor en un document HTML o de text.

Control del formulari

This submenu contains form controls like a textbox, checkbox, option button, and listbox that can be inserted into the document.