Edició de taules mitjançant el teclat

Podeu canviar la mida o suprimir les columnes de la taula amb el teclat.

Canvi de la mida de columnes i files

Inserció i supressió de columnes i files

Icona de nota

To change the behavior of tables in a text document, choose - LibreOffice Writer - Table.


Barra Taula