Defineix l'entrada bibliogràfica

Canvia el contingut d'una entrada bibliogràfica.

Per accedir a esta orde...

Trieu Insereix - Índexs i taules - Entrada bibliogràfica i feu clic a Edita


Dades de l'entrada

Introduïu un nom curt i seleccioneu el tipus de font més apropiada. Ara podeu introduir dades a la resta de camps que pertanyen a l'entrada.

Nom curt

Displays the short name for the bibliography entry. You can only enter a name here if you are creating a new bibliography entry.

This is where you select the desired entry data for your bibliography.

Tipus

Select the source for the bibliography entry.

Formatació de les entrades bibliogràfiques