Organitza

Modifica l'orde d'apilament d'un objecte seleccionat.

Per accedir a esta orde...

Trieu Format - Organitza (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc)

Obriu el menú contextual - trieu Organitza (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw)

Trieu Modifica - Organitza (LibreOffice Draw)

Icona

Organitza


Selecció d'objectes subjacents

Porta al davant

Mou l'objecte seleccionat al principi de l'orde d'apilament, de manera que quede davant de la resta d'objectes.

Envia cap avant

Mou l'objecte seleccionat un nivell cap amunt, de manera que quede més a prop de la part superior de l'orde d'apilament.

Envia cap arrere

Mou l'objecte seleccionat un nivell cap avall, de manera que quede més a prop de la part inferior de l'orde d'apilament.

Envia al fons

Mou l'objecte seleccionat a darrere de l'orde d'apilament, de manera que quede darrere de la resta d'objectes.

Davant de l'objecte

Modifica l'orde d'apilament desplaçant l'objecte seleccionat davant d'un objecte que indiqueu. La posició a la pantalla de l'objecte seleccionat no canvia.

Darrere de l'objecte

Modifica l'orde d'apilament desplaçant l'objecte seleccionat al darrere d'un objecte que indiqueu. La posició a la pantalla de l'objecte seleccionat no canvia.

Reverse

Reverses the stacking order of the selected objects.