General

Defines the general options for drawing or presentation documents.

Per accedir a esta orde...

Open a presentation document, choose - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - General.


Objectes de text

Permet l'edició ràpida

Si esta opció està activada, podeu editar el text immediatament després de fer clic en un objecte de text. Si està desactivada, heu de fer doble clic per editar-lo.

Selecciona només àrees de text

Specifies whether to select a text frame by clicking the text.

A l'àrea del marc de text que no s'omple amb text, es pot seleccionar un objecte darrere del marc de text.

Document nou (només en presentacions)

Start with Template Selection

Specifies whether to activate the Select a Template window when opening a presentation with File - New - Presentation.

Paràmetres

Utilitza la memòria cau per al fons

Specifies whether to use the cache for displaying objects on the master slide. This speeds up the display. Unmark the Use background cache option if you want to display changing contents on the master slide.

Copia en moure

If enabled, a copy is created when you move an object while holding down the key. The same will apply for rotating and resizing the object. The original object will remain in its current position and size.

Objectes sempre movibles

Specifies that you want to move an object with the Rotate tool enabled. If Object always moveable is not marked, the Rotate tool can only be used to rotate an object.

No distorsionis els objectes a les corbes (només en dibuixos)

Maintains relative alignment of Bézier points and 2D drawing objects to each other when you distort the object.

Unitat de mesura

Especifica la unitat de mesura per als documents de text.

Tabuladors

Estableix l'espai entre les tabulacions.

Presentació (només en presentacions)

Habilita el control remot

Specifies that you want to enable Bluetooth remote control while Impress is running. Unmark Enable remote control to disable remote controlling.

Enable Presenter Console

Specifies that you want to enable the Presenter Console during slideshows.

Escala (només en dibuixos)

Escala de dibuix

Determines the drawing scale on the rulers.

Compatibilitat (paràmetres específics del document)

Els paràmetres d'esta àrea només són vàlids per al document actual.

Utilitza la mètrica de la impressora per a la formatació del document

Specifies that printer metrics are applied for printing and also for formatting the display on the screen. If this box is not checked, a printer independent layout will be used for screen display and printing.

Icona de nota

Si definiu esta opció per al document actual i, a continuació, guardeu el document, per exemple, en un format binari més antic, esta opció no es desarà. Si més avant obriu el fitxer amb el format més antic, esta opció estarà definida per defecte.


Add spacing between paragraphs and tables

Specifies that LibreOffice Impress calculates the paragraph spacing exactly like Microsoft PowerPoint.

El Microsoft PowerPoint afig l'espaiat inferior d'un paràgraf a l'espaiat superior del paràgraf següent per calcular l'espaiat total entre els paràgrafs. El LibreOffice Impress només utilitza l'espaiat més gran.