Visualitza

El menú Visualitza d'una finestra de la base de dades.

Objectes de la base de dades

Obri un submenú.

Formularis

Selecciona el contenidor de formularis i mostra tots els formularis en vista de detall.

Informes

Selecciona el contenidor d'informes i mostra tots els informes en vista de detall.

Consultes

Selecciona el contenidor de consultes i mostra totes les consultes en vista de detall.

Taules

Selecciona el contenidor de taules i mostra totes les taules en vista de detall.

Ordena

Obri un submenú.

Orde ascendent

Ordena les entrades de la vista de detall en orde ascendent.

Orde descendent

Ordena les entrades de la vista de detall en orde descendent.

Previsualització

Obri un submenú.

Cap

Desactiva la previsualització a la finestra de la base de dades.

Informació del document

La finestra de previsualització mostra la informació de document d'un formulari o un informe.

Document

La previsualització mostra el document d'un formulari o un informe.

Refresca les taules

Refresca les taules.