Eines

El menú Eines d'una finestra de la base de dades.

Relacions

Obri la vista Disseny de la relació i comprova si la connexió de la base de dades admet relacions.

Administració d'usuaris

Obri el diàleg Administració d'usuaris si la base de dades admet esta funcionalitat.

Filtres de la taula

Obri el diàleg Filtres de la taula, on podeu indicar quines taules de la base de dades voleu que es mostren o s'amaguin.

Seleccioneu les taules que vulgueu filtrar a la llista Filtre.

Si seleccioneu la taula superior d'una jerarquia, se seleccionaran la resta de taules d'esta jerarquia.

Si seleccioneu una taula que es trobe en un nivell inferior de la jerarquia, no se seleccionaran les taules que es troben en nivells superiors.

SQL

Obri el diàleg SQL, on podeu introduir expressions SQL.