Insereix

El menú Insereix d'una finestra de la base de dades.

Formulari

Obri un document de text nou en mode de formulari.

Informe

Inicia la finestra del Constructor d'informes per a la taula, vista o consulta seleccionada.

Consulta (vista de disseny)

Obri una consulta nova en mode de disseny.

Consulta (vista SQL)

Obri una consulta nova en mode SQL.

Disseny de taula

Obri la vista de disseny de la taula.

Mostra el disseny

Obri una vista nova en mode de disseny.

Vista (simple)

Obri una vista nova en mode SQL.

Carpeta

Obri un diàleg on podeu guardar una carpeta nova en el fitxer de base de dades.