Consultes

Una consulta és una visualització especial d'una taula. Les consultes poden mostrar determinats registres o camps dels registres, i també els poden ordenar. Podeu aplicar una consulta a una sola taula o bé a diverses taules, si estan enllaçades per camps de dades comuns.

Per accedir a esta orde...

En una finestra d'un fitxer de base de dades, feu clic a la icona Consultes


Utilitzeu les consultes per buscar registres de les bases de dades segons uns criteris determinats. Totes les consultes creades per a una base de dades es llisten a l'entrada Consultes, que també rep el nom de contenidor de consultes.

Impressió de consultes

Per imprimir una consulta o una taula:

  1. Obriu un document de text (o bé un document de full de càlcul si preferiu les funcions d'impressió específiques per a este tipus de document).

  2. Obriu el fitxer de la base de dades i feu clic a la icona Taules si voleu imprimir una taula, o bé a la icona Consultes si voleu imprimir una consulta.

  3. Arrossegueu el nom de la taula o de la consulta en el document de text o el full de càlcul obert. S'obrirà el diàleg Insereix les columnes de la base de dades.

  4. Decidiu quines columnes = camps de dades voleu incloure. També podeu fer clic al botó Formatació automàtica i seleccionar un tipus de formatació corresponent. A continuació, tanqueu el diàleg.

    La consulta o la taula s'inseriran en el document.

  5. Imprimiu el document triant Fitxer ‚Ėł Imprimeix.

Icona de consell

You can also open the data source view (Ctrl+Shift+F4), select the entire database table in the data source view (click on the top left corner of the table), and then drag the selection to a text document or spreadsheet.


Ordenació i filtratge de dades

Vos permet ordenar i filtrar les dades en una taula de consultes.

Disseny de la consulta

Amb el Disseny de la consulta podeu crear i editar una consulta o vista.

Barra Disseny de la consulta

En crear o editar una consulta SQL, utilitzeu les icones de la barra Disseny de la consulta per controlar la presentació de les dades.

Consulta en diverses taules

El resultat de la consulta pot contindre dades de més d'una taula si les taules estan enllaçades mitjançant camps de dades adequats.

Formulació de criteris de consulta

Vos permet conèixer els operadors i les ordes que podeu utilitzar per formular les condicions de filtratge per a una consulta.

Execució de funcions

Podeu realitzar càlculs amb les dades d'una taula i emmagatzemar-ne els resultats com a resultat d'una consulta.