Guarda el registre

Guarda el registre de la taula de la base de dades actual. La icona Guarda el registre es troba a la barra Dades de la taula

Icona

Guarda

Els canvis fets als continguts d'un registre es guarden automĂ ticament tan bon punt seleccioneu un altre registre. Per guardar els canvis sense seleccionar un altre registre, feu clic a la icona Guarda el registre.