Canvia la caixa

Canvia les majúscules i minúscules dels caràcters de la selecció. Si el cursor es troba dins d'una paraula i no hi ha text seleccionat, el canvi s'aplica a tota la paraula.

Per accedir a esta orde...

Choose Format - Text or Format - Text - Change Case


Majúscules a l'inici de frase

Changes the first letter of the selected Western characters to an uppercase character.

minúscules

Changes the selected Western characters to lowercase characters.

MAJÚSCULES

Changes the selected Western characters to uppercase characters.

Cada Paraula Comença En Majúscules

Changes the first character of every word of the selected Western characters to an uppercase character.

iNVERTEIX lES mAJÚSCULES i mINÚSCULES

Toggles case of all selected Western characters.

Compatibilitat amb les llengües asiàtiques

Només es pot accedir a estes ordes després d'habilitar la compatibilitat amb llengües asiàtiques a - Configuració de la llengua - Llengües.

Mitja amplària

Transforma els caràcters asiàtics seleccionats en caràcters de mitja amplària.

Amplària completa

Changes the selected Asian characters to full-width characters.

Hiragana

Transforma els caràcters asiàtics seleccionats en caràcters hiragana.

Katakana

Transforma els caràcters asiàtics seleccionats en caràcters katakana.