Comentari

Enter a comment for the recorded change.

Per accedir a esta orde...

Choose Edit - Track Changes - Comment

Choose Edit - Track Changes - Manage - List tab. Click an entry in the list and open the context menu. Choose Edit Comment


Icona de nota

Podeu adjuntar un comentari quan , o bé al diàleg Gestiona els canvis.