Dades

Utilitzeu les ordes del menú Dades per editar les dades del full actual. Podeu definir intervals, ordenar i filtrar dades, calcular resultats, esquematitzar dades i crear una taula dinàmica.

Defineix l'interval

Defineix un interval de la base de dades a partir de les cel·les seleccionades al full.

Selecciona l'interval

Selecciona un interval de la base de dades que hàgeu definit a Dades - Defineix l'interval.

Ordena

Ordena les files seleccionades segons les condicions que indiqueu.

Filtre

Mostra ordes que permeten filtrar les dades.

Subtotals

Calcula els subtotals per a les columnes que seleccioneu.

Validesa

Defineix quines dades són vàlides per a una cel·la o un interval de cel·les seleccionat.

Operacions múltiples

Aplica la mateixa fórmula a cel·les diferents, però amb diferents valors del paràmetre.

Text a columnes

Obri el diàleg Text a Columnes, on podeu introduir els paràmetres per estendre els continguts de les cel·les seleccionades a cel·les múltiples.

Consolida

Combina dades d'un o més intervals de cel·les independents i calcula un interval nou utilitzant la funció que indiqueu.

Grup i esquema

Podeu crear un esquema de les vostres de dades i agrupar les files i les columnes al mateix temps per tal de poder replegar i desplegar els grups amb un sol clic.

Taula dinàmica

Una taula dinàmica ofereix un resum de grans quantitats de dades. Podeu reorganitzar la taula dinàmica per veure diferents resums de les dades.

Refresca l'interval

Updates a data range that was inserted from an external database. The data in the sheet is updated to match the data in the external database.