Denominació de cel·les

Noms permesos

Al Calc, els noms poden tindre lletres, caràcters numèrics i alguns caràcters especials. Els noms han de començar amb una lletra o amb una ratlla baixa.

Caràcters especials permesos:

Els noms han de ser diferents de les referències de les cel·les. Per exemple, el nom A1 no és vàlid perquè A1 és una referència de cel·la a la cel·la superior esquerra.

Els noms no poden començar amb la lletra R seguida d'una xifra. Vegeu la funció ADREÇA per obtindre més informació.

Els noms dels intervals de cel·les no poden tindre espais en blanc. Els espais en blanc estan permesos als noms de cel·les individuals, fulls i documents.

Denominació de cel·les i fórmules

Una bona manera de fer llegibles les referències a les cel·les i els intervals de cel·les a les fórmules és assignar noms als intervals. Per exemple, podeu anomenar l'interval A1:B2 Inici. Després podeu escriure una fórmula com ara "=SUMA(Inici)". Fins i tot després d'inserir o suprimir files o columnes, el LibreOffice assignarà correctament els intervals que s'identifiquen per un nom. Els noms dels intervals no poden contindre cap espai.

Per exemple, és més fàcil llegir una fórmula per a l'impost de vendes si podeu escriure "= Quantitat * Tipus_impositiu" en lloc de "= A5 * B12". En este cas, anomenareu la cel·la A5 "Quantitat" i la cel·la B12 "Tipus_impositiu".

Utilitzeu el diàleg Defineix els noms per definir els noms de les fórmules o les parts de les fórmules que necessiteu més sovint. Per indicar els noms dels intervals,

  1. Select a cell or range of cells, then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define. The Define Names dialog appears.

  2. Introduïu el nom de l'àrea seleccionada en el camp Nom. Feu clic a Afig. El nom acabat de definir apareixerà a la llista inferior. Feu clic a D'acord per tancar el diàleg.

També podeu anomenar altres intervals de cel·les en este diàleg introduint el nom en el camp i seleccionant després les cel·les respectives.

Si introduïu el nom en una fórmula, després d'introduir els primers caràcters s'oferirà el nom complet en forma de consell.