ANY

Retorna l'any com a nombre segons les regles de càlcul internes.

Sintaxi

ANY(Nombre)

Nombre indica el valor de la data interna per a la qual es retornarà l'any.

Exemples

=ANY(1) retorna 1899

=ANY(2) retorna 1900

=ANY(33333,33) retorna 1991