Add-in Functions, List of Analysis Functions Part Two

Per accedir a esta orde...

Insereix - Funció - Categoria Complement


ABSIM

El resultat és el valor absolut d'un nombre complex.

Sintaxi

ABSIM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=ABSIM("5+12j") retorna 13.

funció COSIM

Retorna el cosinus d'un nombre complex.

funció COSHIM

Retorna el cosinus hiperbòlic d'un nombre complex.

funció COTIM

Retorna la cotangent d'un nombre complex.

funció CSCIM

Retorna la cosecant d'un nombre complex.

funció CSCHIM

Retorna la cosecant hiperbòlica d'un nombre complex.

funció SECIM

Retorna la secant d'un nombre complex.

funció SECHIM

Retorna la secant hiperbòlica d'un nombre complex.

funció SINIM

Retorna el sinus d'un nombre complex.

funció SINHIM

Retorna el sinus hiperbòlic d'un nombre complex.

funció TANIM

Retorna la tangent d'un nombre complex.

ARGUMENTIM

El resultat és l'argument (l'angle phi) d'un nombre complex.

Sintaxi

ARGUMENTIM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=ARGUMENTIM("3+4j") retorna 0,927295.

ARRELQIM

El resultat és l'arrel quadrada d'un nombre complex.

Sintaxi

ARRELQIM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=ARRELQIM("3+4i") retorna 2+1i.

COMPLEX

El resultat és un nombre complex que es retorna a partir d'un coeficient real i d'un coeficient imaginari.

Sintaxi

COMPLEX(NumReal; NumI; Sufix)

NumReal és el coeficient real del nombre complex.

NumI és el coeficient imaginari d'un nombre complex.

Sufix és una llista d'opcions, "i" o "j".

Exemple

=COMPLEX(3;4;"j") retorna 3+4j.

CONJUGATIM

El resultat és el complement conjugat d'un nombre complex.

Sintaxi

CONJUGATIM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=CONJUGATIM("1+j") retorna 1-j.

CONVERT

Converteix un valor d'una unitat de mesura al valor corresponent en una altra unitat de mesura. Introduïu les unitats de mesura directament en forma de text entre cometes o com a referència. Si introduïu les unitats en cel·les, han de correspondre exactament amb la llista següent, on es distingeix entre majúscules i minúscules: per exemple, per introduir una l minúscula (corresponent a litre) en una cel·la, introduïu un apòstrof ' seguit immediatament de la l.

Propietat

Unitats

Pes

g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton

Longitud

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec, lightyear, survey_mi

Hora

yr, day, hr, mn, sec, s

Pressió

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

Força

N, dyn, dy, lbf, pond

Energia

J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

Potència

W, w, HP, PS

Força del camp

T, ga

Temperatura

C, F, K, kel, Reau, Rank

Volum

l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, vos_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass

Àrea

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha

Velocitat

m/s, m/sec, m/h, mph, kn, admkn

Informació

bit, byte


Cada unitat de mesura en negreta pot estar precedida per un caràcter de prefix de la llista següent:

Prefix

Multiplicador

Y (yotta)

10^24

Z (zetta)

10^21

E (exa)

10^18

P (peta)

10^15

T (tera)

10^12

G (giga)

10^9

M (mega)

10^6

k (kilo)

10^3

h (hecto)

10^2

e (deca)

10^1

d (deci)

10^-1

c (centi)

10^-2

m (mil·li)

10^-3

u (micro)

10^-6

n (nano)

10^-9

p (pico)

10^-12

f (femto)

10^-15

a (atto)

10^-18

z (zepto)

10^-21

y (yocto)

10^-24


Les unitats d'informació "bit i "byte" també poden estar precedides per un dels prefixos IEC 60027-2 / IEEE 1541 següents:

ki kibi 1024

Mi mebi 1048576

Gi gibi 1073741824

Ti tebi 1099511627776

Pi pebi 1125899906842620

Ei exbi 1152921504606850000

Zi zebi 1180591620717410000000

Yi yobi 1208925819614630000000000

Icona de nota

Les funcions el nom de les quals acaba amb _ADD o _EXCEL 2003 retornen els mateixos resultats que les funcions corresponents del Microsoft Excel 2003 sense el sufix. Utilitzeu les funcions sense sufix per obtindre resultats basats en els estàndards internacionals.


Sintaxi

CONVERT(Number; "FromUnit"; "ToUnit")

Nombre és el nombre que s'ha de convertir.

DesDUnitat és la unitat des de la qual es fa la conversió.

AUnitat és la unitat a la qual es fa la conversió. Ambdues unitats han de ser del mateix tipus.

Exemples

=CONVERT(10;"HP";"PS") returns, rounded to two decimal places, 10.14. 10 HP equal 10.14 PS.

=CONVERT(10;"km";"mi") returns, rounded to two decimal places, 6.21. 10 kilometers equal 6.21 miles. The k is the permitted prefix character for the factor 10^3.

DIVIM

El resultat és la divisió de dos nombres complexos.

Sintaxi

DIVIM("Numerador"; "Denominador")

Numerador, Denominador són nombres complexos que s'introdueixen en la forma "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=DIVIM("-238+240i";"10+24i") retorna 5+12i.

DOBLEFACT

Retorna el doble factorial d'un nombre.

Sintaxi

DOBLEFACT(Nombre)

Retorna Nombre !!, el doble factorial de Nombre, on Nombre és un enter més gran o igual a zero.

Per als nombres parells, DOBLEFACT(n) retorna:

2*4*6*8* ... *n

Per als nombres senars, DOBLEFACT(n) retorna:

1*3*5*7* ... *n

DOBLEFACT(0) retorna 1 per definició.

Exemple

=DOBLEFACT(5) retorna 15.

=DOBLEFACT(6) retorna 48.

=DOBLEFACT(0) retorna 1.

EXPIM

El resultat és la potència d'e i el nombre complex. La constant e té un valor aproximat de 2,71828182845904.

Sintaxi

EXPIM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=EXPIM("1+j") retorna 1,47+2,29j (arrodonit).

IMAGINARI

El resultat és el coeficient imaginari d'un nombre complex.

Sintaxi

IMAGINARI("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=IMAGINARI("4+3j") retorna 3.

LNIM

El resultat és el logaritme natural (a la base e) d'un nombre complex. La constant e té un valor d'aproximadament 2,71828182845904.

Sintaxi

LNIM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=LNIM("1+j") retorna 0,35+0,79j (arrodonit).

LOG10IM

El resultat és el logaritme comú (a la base 10) d'un nombre complex.

Sintaxi

LOG10IM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=LOG10IM("1+j") retorna 0,15+0,34j (arrodonit).

LOG2IM

El resultat és el logaritme binari d'un nombre complex.

Sintaxi

LOG2IM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=LOG2IM("1+j") retorna 0,50+1,13j (arrodonit).

OCTABIN

El resultat és el nombre binari que correspon al nombre octal que heu introduït.

Sintaxi

OCTABIN(Nombre; Xifres)

Nombre és el nombre octal. El nombre pot tindre un màxim de 10 xifres. El bit més significatiu és el bit del signe; els bits següents retornen el valor. Els nombres negatius s'introdueixen com a complements de dos.

Xifres és el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=OCTABIN(3;3) retorna 011.

OCTADEC

El resultat és el nombre decimal que correspon al nombre octal que heu introduït.

Sintaxi

OCTADEC(Nombre)

Nombre és el nombre octal. El nombre pot tindre un màxim de 10 xifres. El bit més significatiu és el bit del signe; els bits següents retornen el valor. Els nombres negatius s'introdueixen com a complements de dos.

Exemple

=OCTADEC(144) retorna 100.

OCTAHEX

El resultat és el nombre hexadecimal que correspon al nombre octal que heu introduït.

Sintaxi

OCTAHEX(Nombre; Xifres)

Nombre és el nombre octal. El nombre pot tindre un màxim de 10 xifres. El bit més significatiu és el bit del signe; els bits següents retornen el valor. Els nombres negatius s'introdueixen com a complements de dos.

Xifres és el nombre de xifres que s'han de retornar.

Exemple

=OCTAHEX(144;4) retorna 0064.

POTENCIAIM

El resultat és el NombreComplex elevat a la potència de Nombre.

Sintaxi

POTENCIAIM("NombreComplex"; Nombre)

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Nombre és l'exponent.

Exemple

=POTENCIAIM("2+3i";2) retorna -5+12i.

PRODUCTEIM

El resultat és el producte de fins a 29 nombres complexos.

Sintaxi

PRODUCTEIM("NombreComplex"; "NombreComplex1"; ...)

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=PRODUCTEIM("3+4j";"5-3j") retorna 27+11j.

REALIM

El resultat és el coeficient real d'un nombre complex.

Sintaxi

REALIM("NombreComplex")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=REALIM("1+3j") retorna 1.

SUBIM

El resultat és una resta de dos nombres complexos.

Sintaxi

SUBIM("NombreComplex1"; "NombreComplex2")

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=SUBIM("13+4j";"5+3j") retorna 8+j.

SUMAIM

El resultat és la suma de fins a 29 nombres complexos.

Sintaxi

SUMAIM("NombreComplex1"; "NombreComplex2"; ...)

NombreComplex és un nombre complex que s'introdueix així: "x+yi" o "x+yj".

Exemple

=SUMAIM("13+4j";"5+3j") retorna 18+7j.