Add-in Functions

The following describes and lists some of the available add-in functions.

Concepte de complement

També trobareu una descripció de la interfície de complements del LibreOffice Calc a l'Ajuda. A més, a l'Ajuda es descriuen les funcions importants i els paràmetres per a la .

Els complements seg√ľents estan instal¬∑lats

El LibreOffice conté exemples per a la interfície de complements del LibreOffice Calc.

Funcions d'anàlisi: primera part

Funcions d'anàlisi: segona part

ANYS

Calcula la diferència en anys entre dues dates.

Sintaxi

ANYS(DataDInici; DataDeFinalització; Tipus)

La DataDInici és la primera data

La DataDeFinalització és la segona data

Tipus calcula el tipus de diferència. Els valors possibles inclouen 0 (interval) i 1 (en anys de calendari).

DIESENANY

Calcula el nombre de dies de l'any corresponent a la data indicada.

Sintaxi

DIESENANY(Data)

Data és qualsevol data en l'any respectiu. El paràmetre Data ha de ser una data vàlida d'acord amb la configuració regional del LibreOffice.

Exemple

=DIESENANY(A1) retorna 366 dies si A1 conté 29-02-1968, una data vàlida per a l'any 1968.

DIESENMES

Calcula el nombre de dies en el mes corresponent a la data indicada.

Sintaxi

DIESENMES(Data)

Data és qualsevol data en el mes respectiu de l'any indicat. El paràmetre Data ha de ser una data vàlida d'acord amb la configuració regional del LibreOffice.

Exemple

=DIESENMES(A1) retorna 29 dies si A1 conté 17-02-1968, una data vàlida per al febrer de 1968.

ESANYTRASPAS

Determina si un any és de traspàs. Si ho és, la funció retornarà el valor 1 (CERT); en cas contrari, retornarà 0 (FALS).

Sintaxi

ESANYTRASPAS("Data")

Date specifies whether a given date falls within a leap year. The Date parameter must be a valid date.

Exemple

=ESANYTRASPAS(A1) retorna 1, si A1 conté 29-02-1968, la data vàlida del 29 de febrer de 1968 en la vostra configuració regional.

You may also use =ISLEAPYEAR(DATE(1968;2;29)) or =ISLEAPYEAR("1968-02-29") giving the date string in the ISO 8601 notation.

No utilitzeu mai =ESANYTRASPAS(29/2/68) perquè això avaluaria en primer lloc 2 dividit entre 29 dividit entre 68 i, tot seguit, calcularia la funció ESANYTRASPAS a partir d'este nombre petit com a nombre de data en sèrie.

MESOS

Calcula la diferència en mesos entre dues dates.

Sintaxi

MESOS(DataDInici; DataDeFinalització; Tipus)

La DataDInici és la primera data

La DataDeFinalització és la segona data

Tipus calcula el tipus de diferència. Els valors possibles inclouen 0 (interval) i 1 (en mesos de calendari).

ROT13

Encripta una cadena de caràcters; per fer-ho, desplaça els caràcters 13 posicions en l'abecedari. Després de la lletra Z, l'abecedari torna a començar (rotació). Per desencriptar el text, torneu a aplicar la funció d'encriptatge al codi resultant.

Sintaxi

ROT13(Text)

Text és la cadena de caràcters que s'ha d'encriptar. ROT13(ROT13(Text)) desencripta el codi.

SETMANES

Calcula la diferència en setmanes entre dues dates.

Sintaxi

SETMANES(DataDInici; DataDeFinalització; Tipus)

La DataDInici és la primera data

La DataDeFinalització és la segona data

Tipus calcula el tipus de diferència. Els valors possibles són 0 (interval) i 1 (en nombres de setmanes).

SETMANESENANY

Calcula el nombre de setmanes de l'any en qu√® t√© lloc la data indicada. El nombre de setmanes es defineix de la manera seg√ľent: si una setmana es troba entre dos anys, s'afig a l'any en qu√® tenen lloc la majoria de dies d'esta setmana.

Sintaxi

SETMANESENANY(Data)

Data és qualsevol data en l'any respectiu. El paràmetre Data ha de ser una data vàlida d'acord amb la configuració regional del LibreOffice.

Exemple

SETMANESENANY(A1) retorna 53 si A1 conté 1970-02-17, una data vàlida per a l'any 1970.

Complements a través de l'API del LibreOffice

Add-ins can also be implemented through the LibreOffice API.