Funcions del full de càlcul

Esta secció conté descripcions de les funcions del full de càlcul i en mostra exemples.

Per accedir a esta orde...

Insereix - Funció - Categoria Full de càlcul


funció TIPUS.ERROR

Retorna un nombre que representa un tipus d'error específic, o el valor d'error #N/D, si no hi ha cap error.

ADREÇA

Retorna una adreça de cel·la (referència) en forma de text en funció dels nombres de fila i de columna especificats. Podeu determinar si l'adreça s'ha d'interpretar com a adreça absoluta (per exemple, $A$1), com a adreça relativa (per exemple, A1) o en forma mixta (A$1 o $A1). També podeu indicar el nom del full.

Per motius d'interoperabilitat, les funcions ADREÇA i INDIRECTE admeten un paràmetre opcional per indicar si s'ha d'utilitzar la notació d'adreça R1C1 en lloc de la notació A1 habitual.

A ADREÇA, el paràmetre s'insereix com a quart paràmetre, de manera que el paràmetre de nom de full opcional es desplaça a la cinquena posició.

A INDIRECTE, el paràmetre s'afig com a segon paràmetre.

En totes dues funcions, si l'argument s'insereix amb el valor 0 s'utilitza la notació R1C1. Si no es dóna l'argument o si este té un valor que no siga 0, s'utilitza la notació A1.

En el cas de la notació R1C1, ADREÇA retorna cadenes d'adreça amb el signe d'exclamació '!' com a separador per als noms del full, i INDIRECTE espera el signe d'exclamació com a separador per als noms del full. Totes dues funcions utilitzen el punt '.' com a separador per als noms del full amb la notació A1.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

Si guardeu un document en format ODF 1.0/1.1, en cas que les funcions ADREÇA tinguen un quart paràmetre, el suprimiran.

Icona de nota

No guardeu el full de càlcul en l'antic format ODF 1.0/1.1 si el nou quart paràmetre de la funció ADREÇA s'ha utilitzat amb valor 0.


Icona de nota

La funció INDIRECTE es guarda sense fer la conversió al format ODF 1.0/1.1. Si hi ha un segon paràmetre, les versions antigues del Calc retornaran un error per a esta funció.


Sintaxi

ADREÇA(Fila; Columna; ABS; A1; "Full")

Fila representa el número de fila de la referència de cel·la.

Columna representa el número de columna de la referència de cel·la (el número, no la lletra).

Abs determina el tipus de referència:

1: absoluta ($A$1)

2: el tipus de referència de la fila és absolut; la referència de la columna és relativa (A$1)

3: fila (relativa); columna (absoluta) ($A1)

4: relativa (A1)

A1 (opcional): si s'estableix a 0, s'utilitzarà la notació R1C1. Si el paràmetre no existeix o si s'ha establit a un valor que no siga 0, s'utilitzarà la notació A1.

Full representa el nom del full. Cal col·locar-lo entre cometes dobles.

Exemple:

=ADREÇA(1;1;2;"Full2") retorna: Full2.A$1

AREES

Retorna el nombre d'intervals individuals que pertanyen a un interval múltiple. Un interval pot estar format per cel·les contigües o per una sola cel·la.

La funció espera un sol argument. Si definiu diversos intervals, els heu de posar entre parèntesis addicionals. Es poden introduir diversos intervals utilitzant el punt i coma (;) com a divisor, però es converteix automàticament en l'operador de titlla (~). La titlla s'utilitza per unir intervals.

Sintaxi

AREES(Referència)

Referència representa la referència a la cel·la o a un interval de cel·les.

Exemple

=AREES((A1:B3;F2;G1)) retorna 3, ja que és una referència a tres cel·les i/o àrees. Després de l'entrada, es converteix en =AREES((A1:B3~F2~G1)).

=AREES(Totes) retorna 1 si heu definit una àrea anomenada Totes a Dades - Defineix l'interval.

COINCIDEIX

Retorna la posició relativa d'un element contingut en una matriu que coincidisca amb un valor determinat. La funció retorna la posició del valor que s'ha trobat en la matriu_de_cerca en forma de nombre.

Sintaxi

COINCIDEIX(CriteriDeCerca; MatriuDeCerca; Tipus)

CriteriDeCerca és el valor que s'ha de buscar en la matriu d'una sola fila o d'una sola columna.

MatriuDeCerca és la referència que se busca. Una matriu de busca pot constar d'una sola fila o columna, o bé pot formar part d'una sola fila o columna.

Tipus pot tindre els valors 1, 0 o -1. Si Tipus = 1 o si falta este paràmetre opcional, s'assumeix que la primera columna de la matriu de busca està ordenada de manera ascendent. Si Tipus = -1 s'assumeix que la columna està ordenada de manera descendent. Això correspon a la mateixa funció del Microsoft Excel.

If Type = 0, only exact matches are found. If the search criterion is found more than once, the function returns the index of the first matching value. Only if Type = 0 can you search for regular expressions (if enabled in calculation options) or wildcards (if enabled in calculation options).

Si Tipus = 1 o falta el tercer paràmetre, es retorna l'índex de l'últim valor que siga més petit o igual que el criteri de busca. Esta regla s'aplica quan la matriu de busca no està ordenada. Per a Tipus = -1, es retorna el primer valor que siga més gran o igual que el criteri.

La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Exemple

=COINCIDEIX(200;D1:D100) busca el valor 200 en l'àrea D1:D100, que s'ha ordenat per la columna D. Tan bon punt es troba este valor, es retorna el nombre de la fila on s'ha trobat. Si es troba un valor més gran durant la busca a la columna, es retorna el nombre de la fila anterior.

COLUMNA

Retorna el número de columna d'una referència de cel·la. Si la referència és una cel·la, es retorna el número de columna de la cel·la; si el paràmetre és una àrea de cel·la, es retornen els números de columna corresponents en una matriu d'una sola fila si la fórmula s'introdueix com a fórmula matricial. Si no s'utilitza la funció COLUMNA amb una referència d'àrea per a una fórmula matricial, només es determina el número de columna de la primera cel·la de l'àrea.

Sintaxi

COLUMNA(Referència)

Referència és la referència a una cel·la o a una àrea de cel·les de la qual s'ha de buscar el número de la primera columna.

Si no indiqueu cap referència, se cercarà el número de columna de la cel·la on s'introduïsca la fórmula. El LibreOffice Calc defineix automàticament la referència de la cel·la actual.

Exemple

=COLUMNA(A1) és igual a 1. La columna A és la primera columna de la taula.

=COLUMNA(C3:E3) és igual a 3. La columna C és la tercera columna de la taula.

=COLUMNA(D3:G10) retorna 4 perquè la columna D és la quarta columna de la taula i la funció COLUMNA no s'utilitza com a fórmula matricial. (En este cas, el primer valor de la matriu sempre s'utilitza com a resultat.)

{=COLUMNA(B2:B7)} i =COLUMNA(B2:B7) retornen 2 perquè la referència només conté la columna B com la segona columna de la taula. Atès que les àrees d'una sola columna només tenen un número de columna, és indiferent si la fórmula s'utilitza com a fórmula matricial o no.

=COLUMNA() retorna 3 si s'ha introduït la fórmula a la columna C.

{=COLUMNA(Conill)} retorna la matriu d'una sola fila (3, 4) si "Conill" és l'àrea anomenada (C1:D3).

COLUMNES

Retorna el nombre de columnes de la referència determinada.

Sintaxi

COLUMNES(Matriu)

Matriu és la referència d'un interval de cel·les el nombre total de columnes del qual cal trobar. L'argument pot ser una única cel·la.

Exemple

=COLUMNES(B5) retorna 1 perquè una cel·la només conté una columna.

=COLUMNES(A1:C5) és igual a 3. La referència comprèn tres columnes.

=COLUMNES(Conill) retorna 2 si Conill és l'interval anomenat (C1:D3).

CONSULTA

Returns the contents of a cell either from a one-row or one-column range. Optionally, the assigned value (of the same index) is returned in a different column and row. As opposed to VLOOKUP and HLOOKUP, search and result vector may be at different positions; they do not have to be adjacent. Additionally, the search vector for the LOOKUP must be sorted ascending, otherwise the search will not return any usable results.

Icona de nota

Si CONSULTA no pot trobar el criteri de busca, coincideix amb el valor més gran del vector de busca que siga més petit o igual que el criteri de busca.


La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Sintaxi

CONSULTA(CriteriDeCerca; VectorDeCerca; VectorResultant)

CriteriDeCerca és el valor que s'ha de buscar; es pot introduir directament o com una referència.

VectorDeCerca és l'àrea d'una fila o d'una columna que s'ha de buscar.

VectorResultant és un altre interval d'una sola fila o d'una sola columna d'on s'extreu el resultat de la funció. El resultat és la cel·la del vector resultant amb el mateix índex que la instància trobada en el vector de busca.

Gestió de cel·les buides

Exemple

=CONSULTA(A1;D1:D100;F1:F100) busca la cel·la corresponent de l'interval D1:D100 per al nombre que heu introduït a A1. Es determina l'índex de la instància que s'ha trobat; per exemple, la 12a cel·la de l'interval. Tot seguit, es retornen els continguts de la 12a cel·la com el valor de la funció (en el vector resultant).

CONSULTAH

Busca un valor i una referència en les cel·les situades sota l'àrea seleccionada. Esta funció verifica si la primera fila d'una matriu conté un valor determinat. Tot seguit, la funció retorna el valor en una fila de la matriu, anomenada en l'Índex, en la mateixa columna.

La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Sintaxi

HLOOKUP(SearchCriterion; Array; Index; Sorted)

See also: VLOOKUP (columns and rows are exchanged)

Gestió de cel·les buides

CONSULTAV

Vertical search with reference to adjacent cells to the right. This function checks if a specific value is contained in the first column of an array. The function then returns the value in the same row of the column named by Index. If the Sorted parameter is omitted or set to TRUE or one, it is assumed that the data is sorted in ascending order. In this case, if the exact SearchCriterion is not found, the last value that is smaller than the criterion will be returned. If Sorted is set to FALSE or zero, an exact match must be found, otherwise the error Error: Value Not Available will be the result. Thus with a value of zero the data does not need to be sorted in ascending order.

La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Sintaxi

=VLOOKUP(SearchCriterion; Array; Index; Sorted)

CriteriDeCerca és el valor que se busca en la primera columna de la matriu.

Matriu és la referència, que ha d'incloure com a mínim dues columnes.

Índex és el número de la columna de la matriu que conté el valor que s'ha de retornar. La primera columna té el número 1.

Sorted is an optional parameter that indicates whether the first column in the array is sorted in ascending order. Enter the Boolean value FALSE or zero if the first column is not sorted in ascending order. Sorted columns can be searched much faster and the function always returns a value, even if the search value was not matched exactly, if it is between the lowest and highest value of the sorted list. In unsorted lists, the search value must be matched exactly. Otherwise the function will return this message: Error: Value Not Available.

Gestió de cel·les buides

Exemple

You want to enter the number of a dish on the menu in cell A1, and the name of the dish is to appear as text in the neighboring cell (B1) immediately. The Number to Name assignment is contained in the D1:E100 array. D1 contains 100, E1 contains the name Vegetable Soup, and so forth, for 100 menu items. The numbers in column D are sorted in ascending order; thus, the optional Sorted parameter is not necessary.

Introduïu la fórmula següent a B1:

=CONSULTAV(A1;D1:E100;2)

Tan bon punt introduïu un nombre a A1, B1 mostrarà el text corresponent que apareix a la segona columna de la referència D1:E100. Si introduïu un nombre que no existeix, apareixerà el text del nombre inferior següent. Per evitar que això passe, introduïu FALS com a últim paràmetre de la fórmula perquè es generi un missatge d'error quan s'introduïsca un nombre no existent.

DDE

Retorna el resultat d'un enllaç basat en DDE. Si els continguts de la secció o de l'interval enllaçat canvien, el valor retornat també canviarà. Per veure els enllaços actualitzats, actualitzeu el full de càlcul o trieu Edita ▸ Enllaços. No es permeten els enllaços multiplataforma (per exemple, des d'una instal·lació del LibreOffice que s'execute en un ordinador amb el Windows a un document creat en un ordinador amb el Linux).

Sintaxi

DDE("Servidor"; "Fitxer"; "Interval"; Mode)

Server is the name of a server application. LibreOffice applications have the server name "soffice".

Fitxer és el nom de fitxer complet, inclosa l'especificació del camí.

Interval és l'àrea que conté les dades que s'han d'avaluar.

Mode és un paràmetre opcional que controla el mètode pel qual el servidor DDE converteix les dades en nombres.

Mode

Efecte

0 o hi falta

Format numèric de l'estil de cel·la "Per defecte"

1

Les dades sempre s'interpreten en el format estàndard de l'anglés americà.

2

Les dades es recuperen com a text; no hi ha conversió a nombres


Exemple

=DDE("soffice";"c:\office\document\data1.ods";"sheet1.A1") reads the contents of cell A1 in sheet1 of the LibreOffice Calc spreadsheet data1.ods.

=DDE("soffice";"c:\office\document\motto.odt";"Today's motto") returns a motto in the cell containing this formula. First, you must enter a line in the motto.odt document containing the motto text and define it as the first line of a section named Today's Motto (in LibreOffice Writer under Insert - Section). If the motto is modified (and saved) in the LibreOffice Writer document, the motto is updated in all LibreOffice Calc cells in which this DDE link is defined.

DESPLAÇAMENT

Retorna el valor d'un desplaçament de cel·la d'un nombre determinat de files i columnes a partir d'un punt de referència indicat.

Sintaxi

DESPLAÇAMENT(Referència; Files; Columnes; Alçària; Amplària)

Referència és la referència a partir de la qual la funció busca la referència nova.

Files és el nombre de files amb què s'ha corregit la referència cap amunt (valor negatiu) o cap avall.

Files és el nombre de files amb què s'ha corregit la referència cap amunt (valor negatiu) o cap avall.

Alçària (opcional) és l'alçària vertical d'una àrea que comença en la posició de referència nova.

Amplària (opcional) és l'amplària horitzontal d'una àrea que comença en la nova posició de referència.

Els arguments Files i Columnes no han de conduir a zero o a un inici negatiu de fila o de columna.

Els arguments Alçària i Amplària no han de conduir a zero o a un comptatge negatiu de files o de columnes.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Exemple

=DESPLAÇAMENT(A1;2;2) retorna el valor de la cel·la C3 (A1 desplaçada dues files i dues columnes cap avall). Si C3 conté el valor 100, la funció retorna el valor 100.

=DESPLAÇAMENT(B2:C3;1;1) retorna una referència a B2:C3 desplaçada 1 fila i 1 columna cap a la dreta (C3:D4).

=DESPLAÇAMENT(B2:C3;-1;-1) retorna una referència a B2:C3 desplaçada una fila cap amunt i una columna cap a l'esquerra (A1:B2).

=DESPLAÇAMENT(B2:C3;0;0;3;4) retorna una referència cap a l'interval B2:C3 redimensionada a 3 files i 4 columnes (B2:E4).

=DESPLAÇAMENT(B2:C3;1;0;3;4) retorna una referència a B2:C3 desplaçada una fila redimensionada en 3 files i 4 columnes (B3:E5).

=SUMA(DESPLAÇAMENT(A1;2;2;5;6)) determina el total de l'àrea que comença a la cel·la C3, i que té una alçària de 5 files i una amplària de 6 columnes (àrea=C3:H7).

Icona de nota

If the width or height is included, the OFFSET function returns a range and thus must be entered as an array formula. If both the width and height are missing, a cell reference is returned.


ENLLAÇ

Quan feu clic en una cel·la que conté la funció ENLLAÇ, s'obri l'enllaç.

Si utilitzeu el paràmetre opcional TextDeCel·la, la fórmula busca l'URL i tot seguit mostra el text o el número.

Icona de consell

Per obrir una cel·la enllaçada amb el teclat, seleccioneu la cel·la i premeu F2 per entrar al mode d'edició; tot seguit, moveu el cursor al davant de l'enllaç, premeu Maj+F10 i trieu Obri l'enllaç.


Sintaxi

ENLLAÇ("URL") o ENLLAÇ("URL"; "TextDeCel·la")

URL indica l'enllaç de destinació. El paràmetre TextDeCel·la opcional és el text o un número que es mostra a la cel·la i es retornarà com a resultat. Si no s'indica el TextDeCel·la, es mostra l'URL en el text de cel·la i es retornarà com a resultat.

En les cel·les i elements de matriu buits, es retornarà el número 0.

Exemple

=ENLLAÇ("http://www.exemple.org") mostra el text "http://www.exemple.org" a la cel·la i, quan s'hi fa clic, executa l'enllaç http://www.exemple.org.

=ENLLAÇ("http://www.exemple.org";"Feu clic ací") mostra el text "Feu clic ací" a la cel·la i, quan s'hi fa clic, executa l'enllaç http://www.exemple.org.

=ENLLAÇ("http://www.exemple.org";12345) mostra el número 12345 i, quan s'hi fa clic, executa l'enllaç http://www.exemple.org.

=ENLLAÇ($B4), on la cel·la B4 conté http://www.exemple.org. La funció afig http://www.exemple.org a l'URL de la cel·la que conté l'enllaç i retorna el mateix text que s'utilitza com a resultat de la fórmula.

=ENLLAÇ("http://www.";"Feu clic a") & "exemple.org" mostra el text Feu clic a exemple.org a la cel·la i executa l'enllaç http://www.exemple.org en fer-hi clic.

=ENLLAÇ("#Full1.A1";"Vés amunt") mostra el text Vés amunt i va a la cel·la Full1.A1 d'este document.

=HYPERLINK("file:///C:/writer.odt#Specification";"Go to Writer bookmark") displays the text "Go to Writer bookmark", loads the specified text document and jumps to bookmark "Specification".

ESTIL

Applies a style to the cell containing the formula. After a set amount of time, another style can be applied. This function always returns the value 0, allowing you to add it to another function without changing the value. Together with the CURRENT function you can apply a color to a cell depending on the value. For example: =...+STYLE(IF(CURRENT()>3;"red";"green")) applies the style "red" to the cell if the value is greater than 3, otherwise the style "green" is applied. Both cell formats, "red" and "green" have to be defined beforehand.

Sintaxi

ESTIL("Estil"; Temps; "Estil2")

Estil és el nom d'un estil de cel·la assignat a la cel·la. Els noms d'estil s'han d'escriure entre cometes.

Temps és un interval de temps opcional, indicat en segons. Si s'omet este paràmetre, no es modificarà l'estil fins que no haja passat una quantitat de temps determinada.

Estil2 és el nom opcional d'un estil de cel·la que s'assigna a la cel·la després d'un període de temps determinat. Si no s'introdueix este paràmetre, s'utilitza el valor "Per defecte".

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Exemple

=ESTIL("Invisible";60;"PerDefecte") aplica un format transparent a la cel·la durant 60 segons després que s'haja tornat a calcular el document o s'haja carregat; tot seguit, s'hi assigna la formatació Per defecte. Ambdós formats s'han d'haver definit abans d'aplicar la funció.

Since STYLE() has a numeric return value of zero, this return value gets appended to a string. This can be avoided using T() as in the following example:

="Text"&T(ESTIL("ElMeuEstil"))

Consulteu també ACTUAL() per veure'n un altre exemple.

EXTREUDADESPIVOT

La funció EXTREUDADESPIVOT retorna un valor de resultat d'una taula dinàmica. Este valor s'adreça mitjançant noms de camp i d'element, de manera que continuarà essent vàlid encara que canvie el disseny de la taula dinàmica.

Sintaxi

Es poden utilitzar dues definicions de sintaxi diferents:

EXTREUDADESPIVOT(CampDeDestinació; TaulaDinàmica; [ Camp 1; Element 1; ... ])

EXTREUDADESPIVOT(TaulaDinàmica; Restriccions)

S'assumeix la segona sintaxi si s'indiquen exactament dos paràmetres, el primer dels quals és una referència de cel·la o d'interval de cel·les. En la resta de casos, s'assumeix la primera sintaxi. L'Auxiliar de funcions mostra la primera sintaxi.

Primera sintaxi

CampDeDestinació és una cadena que selecciona un dels camps de dades de la taula dinàmica. La cadena pot ser el nom de la columna d'origen o del camp de dades tal com es mostra a la taula (com ara "Suma - Vendes").

TaulaDinàmica és una referència a una cel·la o a un interval de cel·les que es troba dins una taula dinàmica o que conté una taula dinàmica. Si l'interval de cel·les conté diverses taules dinàmiques, s'utilitza l'última taula creada.

Si no s'indica cap parell Camp n / Element n, es retorna la suma total. En cas contrari, cada parell afig una restricció que el resultat ha de complir. Camp n és el nom d'un camp de la taula dinàmica. Element n és el nom d'un element d'este camp.

Si la taula dinàmica només conté un valor de resultat que complisca totes les restriccions, o un resultat de subtotal que agrupe tots els valors coincidents, es retorna este resultat. Si no hi ha cap resultat que coincidisca, o n'hi ha diversos sense cap subtotal, es retorna un error. Estes condicions s'apliquen als resultats que inclou la taula dinàmica.

Si les dades font contenen entrades que estan amagades a causa de la configuració de la taula dinàmica, s'ignoren. L'orde de les parelles Camp/Element no és important. En els noms de camp i d'element no es distingeix entre majúscules i minúscules.

Si no s'indica cap restricció per a un camp de pàgina, s'utilitza implícitament el valor seleccionat del camp. Si s'indica una restricció per a un camp de pàgina, ha de coincidir amb el valor seleccionat del camp; si no hi coincideix, es retorna un error. Els camps de pàgina són els camps de la part superior esquerra de la taula dinàmica, que s'emplenen en l'àrea "Camps de pàgina" del diàleg de disseny de la taula dinàmica. De cada camp de pàgina es pot seleccionar un element (valor), la qual cosa vol dir que només s'inclou este element en el càlcul.

Els valors de subtotal de la taula dinàmica només s'utilitzen si fan servir la funció "auto" (llevat de si s'indica en la restricció; en este cas, vegeu Segona sintaxi tot seguit).

Segona sintaxi

TaulaDinàmica té el mateix significat que en la primera sintaxi.

Restriccions és una llista separada per espais. Les entrades poden contindre cometes (cometes simples). Tota la cadena ha d'estar entre cometes (cometes dobles), si no és que referencieu la cadena des d'una altra cel·la.

Una de les entrades pot ser el nom del camp de dades. El nom del camp de dades es pot ometre si la taula dinàmica només conté un camp de dades; altrament, ha d'estar present.

Cadascuna de les altres entrades indica una restricció en la forma Camp[Element] (amb els caràcters literals [ i ]), o només Element si el nom de l'element és únic en tots els camps que s'utilitzen en la taula dinàmica.

Si s'afig un nom de funció en la forma Camp[Element;Funció], la restricció només coincidirà amb els valors de subtotal que utilitzen la funció. Els noms de funció possibles són Suma, Comptatge, Mitjana, Max, Min, Producte, Comptatge (només nombres), DesVest (mostra), DesvEstP (població), Var (mostra) i VarP (població), sense distingir entre majúscules i minúscules.

FILA

Retorna el número de fila d'una referència de cel·la. Si la referència és una cel·la, retorna el número de fila de la cel·la. Si és un interval de cel·les, retorna els números de fila corresponents en una matriu d'una columna si s'introdueix la fórmula com a fórmula matricial. Si la funció FILA amb una referència d'interval no s'utilitza en una fórmula matricial, només es retornarà el número de fila de la primera cel·la de l'interval.

Sintaxi

FILA(Referència)

Referència és una cel·la, una àrea o el nom d'una àrea.

Si no indiqueu una referència, es trobarà el número de fila de cel·la on s'introdueix la fórmula. El LibreOffice Calc defineix automàticament la referència de la cel·la actual.

Exemple

=FILA(B3) retorna 3 perquè la referència es refereix a la tercera fila de la taula.

{=FILA(D5:D8)} retorna la matriu d'una sola columna (5, 6, 7, 8) perquè la referència indicada conté de la fila 5 a la 8.

=FILA(D5:D8) retorna 5 perquè la funció FILA no s'utilitza com una fórmula matricial i només es retorna el nombre de la primera fila de la referència.

{=FILA(A1:E1)} i =FILA(A1:E1) retornen 1 perquè la referència només conté la fila 1 com la primera columna de la taula. (Com que les àrees d'una sola fila només tenen un número de fila, no hi ha cap diferència si la fórmula s'utilitza en una fórmula matricial o no.)

=FILA() retorna 3 si s'ha introduït la fórmula a la fila 3.

{=FILA(Conill)} retorna la matriu d'una sola columna (1, 2, 3) si "Conill" és l'àrea anomenada (C1:D3).

FILES

Retorna el nombre de files d'una referència o matriu.

Sintaxi

FILES(Matriu)

Matriu és la referència o l'àrea anomenada de la qual s'ha de determinar el nombre total de files.

Exemple

=FILES(B5) retorna 1 perquè una cel·la només conté una fila.

=FILES(A10:B12) retorna 3.

=FILES(Conill) retorna 3 si "Conill" és l'àrea anomenada (C1:D3).

FULL

Retorna el número de full d'una referència o d'una cadena que representa un nom de full. Si no introduïu cap paràmetre, el resultat és el número de full del full de càlcul que conté la fórmula.

Sintaxi

FULL(Referència)

Referència és opcional i és la referència a una cel·la, a una àrea o a una cadena de nom de full.

Exemple

=FULL(Full2.A1) retorna 2 si Full2 és el segon full del document de full de càlcul.

FULLS

Determina el nombre de fulls d'una referència. Si no introduïu cap paràmetre, retorna el nombre de fulls del document actual.

Sintaxi

FULLS(Referència)

Referència és la referència a un full o a una àrea. Este paràmetre és opcional.

Exemple

=FULLS(Full1.A1:Full3.G12) retorna 3 si el Full1, el Full2 i el Full3 existeixen en la seqüència indicada.

INDEX

INDEX retorna un subinterval, especificat pel nombre de fila i de columna, o un índex d'intervals opcional. Segons el context, INDEX retorna una referència o contingut.

Sintaxi

INDEX(Referència; Fila; Columna; Interval)

Referència és una referència, introduïda directament o mitjançant l'especificació d'un nom d'interval. Si la referència consta de diversos intervals, heu d'introduir la referència o el nom de l'interval entre parèntesis.

Fila (opcional) representa l'índex de la fila de l'interval de referència del qual s'ha de retornar un valor. Si és zero (no s'ha indicat cap fila), es retornen totes les files referenciades.

Columna (opcional) representa l'índex de columna de l'interval de referència per al qual s'ha de retornar un valor. En el cas de zero (cap columna específica), es retornen totes les columnes a les quals es fa referència.

Interval (opcional) representa l'índex del subinterval quan fa referència a un interval múltiple.

Exemple

=INDEX(Preus;4;1) retorna el valor de la fila 4 i de la columna 1 de l'interval de base de dades que heu definit a Dades - Defineix com a Preus.

=INDEX(SumX;4;1) returns the value from the range SumX in row 4 and column 1 as defined in Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

=INDEX(A1:B6;1) retorna una referència a la primera fila de l'interval A1:B6.

=INDEX(A1:B6;0;1) retorna una referència a la primera columna de l'interval A1:B6.

=INDEX((multi);4;1) indicates the value contained in row 4 and column 1 of the (multiple) range, which you named under Sheet - Named Ranges and Expressions - Define as multi. The multiple range may consist of several rectangular ranges, each with a row 4 and column 1. If you now want to call the second block of this multiple range enter the number 2 as the range parameter.

=INDEX(A1:B6;1;1) indica el valor de la part superior esquerra de l'interval A1:B6.

=INDEX((multi);0;0;2) retorna una referència al segon interval de l'interval múltiple.

INDIRECTE

Retorna la referència especificada per una cadena de text. Esta funció també pot utilitzar-se per retornar l'àrea d'una cadena corresponent.

Per motius d'interoperabilitat, les funcions ADREÇA i INDIRECTE admeten un paràmetre opcional per indicar si s'ha d'utilitzar la notació d'adreça R1C1 en lloc de la notació A1 habitual.

A ADREÇA, el paràmetre s'insereix com a quart paràmetre, de manera que el paràmetre de nom de full opcional es desplaça a la cinquena posició.

A INDIRECTE, el paràmetre s'afig com a segon paràmetre.

En totes dues funcions, si l'argument s'insereix amb el valor 0 s'utilitza la notació R1C1. Si no es dóna l'argument o si este té un valor que no siga 0, s'utilitza la notació A1.

En el cas de la notació R1C1, ADREÇA retorna cadenes d'adreça amb el signe d'exclamació '!' com a separador per als noms del full, i INDIRECTE espera el signe d'exclamació com a separador per als noms del full. Totes dues funcions utilitzen el punt '.' com a separador per als noms del full amb la notació A1.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

Si guardeu un document en format ODF 1.0/1.1, en cas que les funcions ADREÇA tinguen un quart paràmetre, el suprimiran.

Icona de nota

No guardeu el full de càlcul en l'antic format ODF 1.0/1.1 si el nou quart paràmetre de la funció ADREÇA s'ha utilitzat amb valor 0.


Icona de nota

La funció INDIRECTE es guarda sense fer la conversió al format ODF 1.0/1.1. Si hi ha un segon paràmetre, les versions antigues del Calc retornaran un error per a esta funció.


Sintaxi

INDIRECTE(Ref; A1)

Ref representa una referència a una cel·la o a una àrea (en un formulari de text) per a la qual es retornen els continguts.

A1 (opcional): si s'estableix a 0, s'utilitzarà la notació R1C1. Si el paràmetre no existeix o si s'ha establit a un valor que no siga 0, s'utilitzarà la notació A1.

Icona de nota

Si obriu un full de càlcul de l'Excel que utilitza adreces indirectes que s'han calculat a partir de funcions de cadena, les adreces del full no es traduiran automàticament. Per exemple, l'adreça de l'Excel a INDIRECTE("nomdelfitxer!nomdelfull"&B1) no es converteix en l'adreça del Calc a INDIRECTE("nomdelfitxer.nomdelfull"&B1).


Exemple

=INDIRECTE(A1) és igual a 100 si A1 conté C108 com a referència i la cel·la C108 conté un valor de 100.

=SUMA(INDIRECTE("a1:" & ADREÇA(1;3))) totalitza les cel·les de l'àrea A1 fins a la cel·la de la qual s'ha definit l'adreça amb la fila 1 i la columna 3. Això vol dir que es calcula el total de l'àrea A1:C1.

Si la cel·la A1 del full 2 conté el valor -6, podeu fer referència indirectament a la cel·la referenciada si introduïu la funció =ABS(INDIRECTE(B2)) a B2. El resultat és el valor absolut de la referència de cel·la indicada a B2, que en este cas és 6.

TIPUSERROR

Retorna el nombre corresponent a un valor d'error que aparega en una cel·la diferent. Amb l'ajuda d'este nombre, podeu generar un missatge d'error en forma de text.

Si es produeix un error, la funció retorna un valor lògic o numèric.

Icona de nota

La barra d'estat mostra el codi d'error predefinit del LibreOffice si feu clic a la cel·la que conté l'error.


Sintaxi

TIPUSERROR(Referència)

Referència conté l'adreça de la cel·la on es produeix l'error.

Exemple

Si la cel·la A1 mostra Err:518, la funció =TIPUSERROR(A1) retorna el nombre 518.

TRIA

Utilitza un índex per retornar un valor d'una llista de fins a 30 valors.

Sintaxi

TRIA(Índex; Valor1; ...; Valor30)

Índex és una referència o un nombre entre 1 i 30 que indica quin valor s'ha d'extreure de la llista.

Value1, Value2, ..., Value30 is the list of values entered as a reference to a cell or as individual values.

Exemple

=TRIA(A1;B1;B2;B3;"Hui";"Ahir";"Demà"), per exemple, retorna el contingut de la cel·la B2 per a A1 = 2; per a A1 = 4, la funció retorna el text "Hui".