Funcions de base de dades

En esta secció es presenten les funcions que s'utilitzen amb les dades organitzades en una sola fila de dades per a cada registre.

Icona de nota

La categoria Base de dades es podria confondre amb una base de dades integrada al LibreOffice. Tanmateix, no hi ha cap relació entre les bases de dades del LibreOffice i la categoria Base de dades del LibreOffice Calc.


Dades d'exemple:

Les dades següents s'utilitzaran en alguns dels exemples de descripció de funcions:

L'interval A1:E10 llista els nens que han anat a la festa d'aniversari d'en Joan. La informació següent apareix per a cada entrada: la columna A mostra el nom; la B, el curs; tot seguit es mostren l'edat (en anys), la distància fins a l'escola (en metres) i el pes (en quilograms).

A

B

C

D

E

1

Nom

Curs

Edat

Distància fins a l'escola

Pes

2

Andreu

3

9

150

40

3

Elisabet

4

10

1000

42

4

Carles

3

10

300

51

5

Daniel

5

11

1200

48

6

Eva

2

8

650

33

7

Curs

2

7

300

42

8

Ariadna

1

7

200

36

9

Enric

3

9

1200

44

10

Irene

2

8

1000

42

11

12

13

Nom

Curs

Edat

Distància fins a l'escola

Pes

14

>600

15

16

BDCOMPTA

5


La fórmula de la cel·la B16 és =BDCOMPTA(A1:E10;0;A13:E14)

Paràmetres de les funcions de base de dades:

Els elements següents són les definicions dels paràmetres de totes les funcions de base de dades:

BaseDeDades és l'interval de cel·les que defineix la base de dades.

CampDeBaseDeDades indica la columna on actuarà la funció després que s'hagen aplicat els criteris de busca del primer paràmetre i que s'hagen seleccionat les files de dades; no té relació amb els criteris de busca. Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

CriterisDeCerca és l'interval de cel·les que conté els criteris de busca. Si escriviu diversos criteris en una fila, es connecten mitjançant la conjunció I; si escriviu els criteris en diverses files, es connecten mitjançant la conjunció O. S'ignoraran les cel·les buides en els criteris de busca.

Trieu - LibreOffice Calc ▸ Càlcul per definir com ha d'actuar el LibreOffice Calc en buscar entrades idèntiques.

See also the Wiki page about Conditional Counting and Summation.

BDCOMPTA

BDCOMPTA compta el nombre de files (registres) d'una base de dades que coincideixen amb els criteris de busca que heu indicat i que contenen valors numèrics.

La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Sintaxi

BDCOMPTA(BaseDeDades; [CampDeBaseDeDades]; CriterisDeCerca)

Si s'omet l'argument del CampDeBaseDeDades, BDCOMPTA retorna el recompte de tots els registres que complisquen els criteris. Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Exemple

En l'exemple anterior (desplaceu-vos cap amunt), volem saber quants nens han de recórrer més de 600 metres per arribar a l'escola. El resultat es mostrarà a la cel·la B16. Situeu el cursor a la cel·la B16 i introduïu-hi la fórmula =BDCOMPTA(A1:E10;0;A13:E14). L'Auxiliar de funcions vos ajuda a triar els intervals.

Base de dades és l'interval de dades que s'ha d'avaluar, incloses les capçaleres: en este cas, A1:E10. CampDeBaseDeDades indica la columna dels criteris de busca; en este cas, tota la base de dades. CriterisDeCerca és l'interval on podeu introduir els paràmetres de busca; en este cas, A13:E14.

Per saber quants nens de segon curs tenen més de 7 anys, suprimiu l'entrada >600 de la cel·la D14 i introduïu 2 a la cel·la B14 (a sota de Curs); tot seguit, introduïu >7 a la cel·la C14 que hi ha a la dreta de la cel·la anterior. El resultat és 2: dos nens de segon curs tenen més de 7 anys. Com que ambdós criteris són a la mateixa fila, es connecten mitjançant I.

BDCOMPTAA

BDCOMPTAA compta el nombre de files (registres) d'una base de dades que coincideixen amb les condicions de busca que heu indicat i que contenen valors numèrics o alfanumèrics.

La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Sintaxi

BDCOMPTAA(BaseDeDades; [CampDeBaseDeDades]; CriterisDeCerca)

If the DatabaseField argument is omitted, DCOUNTA returns the count of all records that satisfy Criteria. Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Exemple

En l'exemple anterior (desplaceu-vos cap amunt) podeu buscar el nombre de nens el nom dels quals comença amb la lletra E o amb una lletra posterior. Editeu la fórmula de la cel·la B16 perquè hi aparega =BDCOMPTAA(A1:E10;"Nom";A13:E14). Suprimiu el criteri de busca anterior i introduïu >=E en el camp A14 de la columna Nom. El resultat és 5. Si ara suprimiu tots els valors numèrics que corresponen a l'Ariadna a la fila 8, el resultat canvia a 4. La fila 8 ja no s'inclou en el comptatge perquè no conté cap valor. El nom Ariadna és text, no pas un valor. Tingueu en compte que el paràmetre "CampDeBaseDeDades" ha de fer referència a una columna que puga contindre valors.

BDDESVEST

BDDESVEST calcula la desviació estàndard d'una població en funció d'una mostra; per fer-ho, utilitza els nombres d'una columna d'una base de dades que coincidisquen amb els criteris de busca. Els registres es tracten com una mostra de dades. Això vol dir que els nens de l'exemple representen una secció transversal de tots els nens. Tingueu en compte que, perquè un resultat siga representatiu, cal que la mostra siga superior a 1000.

La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Sintaxi

BDDESVEST(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Exemple

Per trobar la desviació estàndard del pes de tots els nens que tenen la mateixa edat a l'exemple (desplaceu-vos cap amunt), introduïu la fórmula següent a la cel·la B16:

=BDDESVEST(A1:E10;"Pes";A13:E14)

A la fila 14 de la columna Edat, introduïu 7, 8, 9 i així successivament. El resultat que apareix és la desviació estàndard del pes de tots els nens que tenen esta edat.

BDDESVESTP

La funció BDDESVESTP calcula la desviació estàndard d'una població, basada en totes les cel·les d'un interval de dades que coincideixen amb els criteris de busca. A l'exemple, els registres es tracten com una població completa.

La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Sintaxi

BDDESVESTP(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Exemple

Per trobar la desviació estàndard del pes de tots els nens que tenen la mateixa edat i que han anat a la festa d'aniversari d'en Joan (desplaceu-vos cap amunt), introduïu la fórmula següent a la cel·la B16:

=BDDESVESTP(A1:E10;"Pes";A13:E14)

A la fila 14, a Edat, introduïu 7, 8, 9 i així successivament. El resultat és la desviació estàndard del pes de tots els nens de la mateixa edat per als quals s'ha comprovat el pes.

BDEXTREU

BDEXTREU retorna el contingut de la cel·la referenciada en una base de dades que coincidisca amb els criteris de busca que s'hagen indicat. En cas d'error, la funció retorna #VALOR! si no ha trobat cap fila o bé Err502 si ha trobat més d'una cel·la.

La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Sintaxi

BDEXTREU(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Exemple

En l'exemple anterior (desplaceu-vos cap amunt), volem saber a quin curs va un nen determinat, el nom del qual s'introdueix a la cel·la A14. La fórmula s'introdueix a la cel·la B16 i és lleugerament diferent dels exemples anteriors perquè només es pot introduir una columna (un camp de base de dades) a Camp de la base de dades. Introduïu la fórmula següent:

=BDEXTREU(A1:E10;"Curs";A13:E14)

Introduïu el nom Francesc a la cel·la A14 i veureu el resultat 2. En Francesc va a segon. Introduïu "Edat" en comptes de "Curs" i obtindreu l'edat d'en Francesc.

O bé introduïu el valor 11 només a la cel·la C14, i suprimiu la resta d'entrades d'esta fila. Editeu la fórmula de la cel·la B16 tal com s'indica tot seguit:

=BDEXTREU(A1:E10;"Nom";A13:E14)

En comptes del curs, es consulta el nom. La resposta apareix immediatament: en Daniel és l'únic alumne que té 11 anys.

BDMAX

BDMAX retorna el contingut màxim d'una cel·la (camp) determinada d'una base de dades (tots els registres) que coincidisca amb les condicions de busca que s'hagen indicat.

La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Sintaxi

BDMAX(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Exemple

Per esbrinar quant pesa l'alumne amb més pes en cada curs de l'exemple anterior (desplaceu-vos cap amunt), introduïu la fórmula següent a B16:

=BDMAX(A1:E10;"Pes";A13:E14)

A Curs, introduïu 1, 2, 3, i així successivament. Després d'introduir un número de curs, apareix el pes del nen que pesa més del curs en qüestió.

BDMIN

BDMIN retorna el contingut mínim d'una cel·la (camp) en una base de dades que coincidisca amb els criteris de busca que s'hagen indicat.

La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Sintaxi

BDMIN(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Exemple

Per trobar la distància més curta cap a l'escola per als nens de cada curs de l'exemple anterior (desplaceu-vos cap amunt), introduïu la fórmula següent a la cel·la B16:

=BDMIN(A1:E10;"Distància fins a l'escola";A13:E14)

A la fila 14, a Curs, introduïu 1, 2, 3 i així successivament. Apareixerà la distància més curta fins a l'escola per a cada curs.

BDMITJANA

BDMITJANA retorna la mitjana dels valors de totes les cel·les (camps) de totes les files (registres de la base de dades) que coincideixen amb els criteris de busca que s'hagen indicat.

La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Sintaxi

BDMITJANA(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Exemple

Per trobar el pes mitjà de tots els nens de la mateixa edat de l'exemple anterior (desplaceu-vos cap amunt), introduïu la fórmula següent en la cel·la B16:

=BDMITJANA(A1:E10;"Pes";A13:E14)

A la fila 14, a Edat, introduïu 7, 8, 9 i així successivament. Apareix el pes mitjà de tots els nens que tenen esta edat.

BDPRODUCTE

BDPRODUCTE multiplica totes les cel·les d'un interval de dades determinat on els continguts de les cel·les coincidisquen amb els criteris de busca.

La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Sintaxi

BDPRODUCTE(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Exemple

Amb l'exemple de la festa d'aniversari anterior (desplaceu-vos amunt), no hi ha cap aplicació d'esta funció que tinga sentit.

BDSUM

BDSUM retorna el total de totes les cel·les en un camp de base de dades, en totes les files (registres) que coincidisquen amb els criteris de busca que hàgeu indicat.

La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Sintaxi

BDSUM(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Exemple

Per saber la longitud acumulada de les distàncies fins a l'escola de cadascun dels nens que han anat a la festa d'en Joan (desplaceu-vos cap amunt), introduïu la fórmula següent a la cel·la B16:

=BDSUM(A1:E10;"Distància fins a l'escola";A13:E14)

Introduïu 2 a la fila 14, a Curs. Apareixerà la suma (1950) de les distàncies fins a l'escola de tots els nens que van a segon.

BDVAR

BDVAR retorna la variància de totes les cel·les d'un camp de base de dades en tots els registres que coincidisquen amb els criteris de busca que s'hagen indicat. Els registres de l'exemple es tracten com una mostra de dades. Perquè un resultat siga representatiu, la mostra ha de ser superior a 1000.

La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Sintaxi

BDVAR(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Exemple

Per saber la variància del pes de tots els nens de l'exemple anterior (desplaceu-vos cap amunt) que tenen la mateixa edat, introduïu la fórmula següent a la cel·la B16:

=BDVAR(A1:E10;"Pes";A13:E14)

A la fila 14 de la columna Edat, introduïu 7, 8, 9 i així successivament. Apareixerà el resultat de la variància dels valors del pes de tots els nens que tenen esta edat.

BDVARP

BDVARP calcula la variància per a tots els valors de les cel·les d'un camp de base de dades determinat en tots els registres que coincidisquen amb els criteris de busca indicats. Els registres de l'exemple es tracten com una població completa.

La busca permet l'ús d'expressions regulars. Per exemple, podeu introduir "tot.*" per trobar la primera aparició de la cadena "tot" seguida per qualssevol caràcters. Si voleu buscar un text que també és una expressió regular, cal que precediu cada caràcter amb el caràcter \. Podeu habilitar o inhabilitar l'avaluació automàtica de les expressions regulars des del menú - LibreOffice Calc - Càlcul.

Sintaxi

BDVARP(BaseDeDades; CampDeBaseDeDades; CriterisDeCerca)

Pel paràmetre CampDeBaseDeDades podeu introduir una referència a una cel·la de capçalera o a un nombre per especificar la columna dins de l'àrea de la Base de dades, a partir de l'1. Per fer referència a una columna mitjançant el nom de la capçalera d'esta columna, poseu el nom de la capçalera entre cometes.

Exemple

Per trobar la variància del pes de tots els nens que tenen la mateixa edat i que són a la festa d'aniversari d'en Joan (desplaceu-vos cap amunt), introduïu la fórmula següent a la cel·la B16:

=BDVARP(A1:E10;"Pes";A13:E14)

A la fila 14, a Edat, introduïu 7, 8, 9 i així successivament. Apareix la variància dels valors del pes de tots els nens que tenen esta edat i que aniran a la festa d'aniversari d'en Joan.