Edició de la longitud d'una cadena

Les funcions següents determinen les longituds de les cadenes i comparen cadenes.

InStr Function

Torna la posició d'una cadena dins d'una altra cadena.

Len Function

Torna el nombre de caràcters d'una cadena, o el nombre de bytes que són necessaris per emmagatzemar una variable.

StrComp Function

Compara dues cadenes i torna un valor enter que representa el resultat de la comparació.