Join Function

Torna una cadena d'un nombre de subcadenes en una matriu de cadenes.

Sintaxi:

Join (Text As String Array, delimiter)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

Text: Una matriu de cadenes.

delimitador (opcional): Un caràcter de cadena que s'utilitza per separar les subcadenes a la cadena resultant. El delimitador per defecte és el caràcter d'espai. Si el delimitador és una cadena de longitud zero "", les subcadenes s'uneixen sense separador.

Exemple:

Dim a(3)

Sub main()

  a(0) = "ABCDE"

  a(1) = 42

  a(2) = "MN"

  a(3) = "X Y Z"

  JStr = Join1()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join2()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

  JStr = Join3()

  Call Show(JStr, Split1(JStr))

End Sub

 

Function Join1()

  Join1 = Join(a(), "abc")

End Function

 

Function Join2()

  Join2 = Join(a(), ",")

End Function

 

Function Join3()

  Join3 = Join(a())

End Function

 

Function Split1(aStr)

  Split1 = Split(aStr, "D")

End Function

 

Sub Show(JoinStr, TheArray)

  l = LBound(TheArray)

  u = UBound(TheArray)

  total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)

  For i = l To u

    total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)

  Next i

  MsgBox total$

End Sub