Mid Function, Mid Statement

Torna la part especificada d'una expressió de cadena (Funció Mid), o reemplaça la part d'una expressió de cadena amb una altra cadena (Expressió Mid).

Sintaxi:

Mid (Text As String, Start As Long [, Length As Long]) or Mid (Text As String, Start As Long , Length As Long, Text As String)

Valor de retorn:

String (only by Function)

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena que vulgueu modificar.

Inici: Expressió numèrica que indica la posició de caràcter dins de la cadena on comença la porció de cadena que voleu reemplaçar o tornar. El valor màxim permés és 65535.

Longitud: Expressió numèrica que retorna el nombre de caràcters que voleu reemplaçar o retornar. El valor màxim permés és 65535.

Si s'omet el paràmetre Longitud de la funció Mid, es tornen tots els caràcters de l'expressió de cadena des de la posició inicial fins al final de la cadena.

Si el paràmetre Longitud de la expressió Mid és inferior a la longitud del text que voleu reemplaçar, el text es redueix a la longitud especificada.

Text: La cadena per reemplaçar l'expressió de cadena (expressió Mid).

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sInput = InputBox("Introduïu una data en el format internacional 'AAAA-MM-DD'")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub