LTrim Function

Elimina tots els espais inicials al principi d'una expressió de cadena.

Sintaxi:

LTrim (Text As String)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

Text: Qualsevol expressió de cadena.

Utilitzeu esta funció per eliminar els espais al principi d'una expressió de cadena.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleSpaces

Dim sText2 As String,sText As String,sOut As String

  sText2 = " <*Las Vegas*> "

  sOut = "'"+sText2 +"'"+ Chr(13)

  sText = Ltrim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*> "

  sOut = sOut + "'"+sText +"'" + Chr(13)

  sText = Rtrim(sText2) ' sText = " <*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'" + Chr(13)

  sText = Trim(sText2) ' sText = "<*Las Vegas*>"

  sOut = sOut +"'"+ sText +"'"

  MsgBox sOut

End Sub