Format Function

Converteix un número en una cadena i, a continuació, el formata segons el format que especifiqueu.

Sintaxi:

Format (Number [, Format As String])

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

Nombre: Qualsevol expressió numèrica que vulgueu convertir en una cadena formatada.

Format: Cadena que especifica el codi de format per al nombre. Si s'omet Format, la funció Format funciona com la funció Str.

Codis formatadors

A la llista següent es descriuen els codis que podeu utilitzar per donar format a un número:

0: Si Nombre té un dígit en la posició de 0 al codi de format, el dígit es mostra, si no, es mostra un zero.

Si Nombre té menys dígits que el nombre de zeros del codi de format (en ambdós costats del decimal), es mostren zeros inicials o posteriors. Si el nombre té més dígits a l'esquerra del separador decimal que la quantitat de zeros al codi de format, els dígits addicionals es mostren sense formatar.

Els llocs decimals al número s'arrodoneixen segons el nombre de zeros que apareixen després del separador decimal al codi Format.

#: Si Nombre conté un dígit en la posició del marcador # al codi Format, es mostra el dígit, si no, no es mostra res en esta posició.

Este símbol funciona com el 0, excepte que els zeros inicials o posteriors no es mostren si hi ha més caràcters # al codi de format que dígits a la xifra. Només es mostren els dígits rellevants de la xifra.

,: El marcador decimal determina el nombre de llocs decimals a l'esquerra i a la dreta del separador decimal.

Si el codi de format només conté marcadors # a l'esquerra d'este símbol, els números inferiors a 1 comencen amb un separador decimal. Per mostrar sempre un zero inicial amb els números fraccionaris, utilitzeu 0 com a marcador per al primer dígit a l'esquerra del separador decimal.

%: Multiplica el número per 100 i insereix el signe de percentatge (%) on el número apareix en el codi de format.

E- E+ e- e+ : Si el codi de format conté com a mínim un marcador de dígit (0 o #) a la dreta del símbol E-, E+, e- o e+, el número es formata en format científic o exponencial. La lletra E o e s'insereix entre el número i l'exponent. El nombre de marcadors per a dígits a la dreta del símbol determina el nombre de dígits a l'exponent.

Si l'exponent és negatiu, un signe menys es mostra directament al davant de l'exponent amb E-, E+, e-, e+. Si l'exponent és positiu, un signe més només es mostra abans dels exponents amb E+ o e+.

El delimitador de milers es mostra si el codi de format conté el delimitador envoltat per marcadors de dígit (0 o #).

L'ús d'un punt com a separador de milers i decimal depèn de la configuració regional. Quan introduïu un número directament al codi font del Basic, utilitzeu sempre un punt com a delimitador decimal. El caràcter real que es mostra com a separador decimal depèn del format numèric dels paràmetres del sistema.

- + $ ( ) espai: Un signe més (+), menys (-), dòlar ($), espai o parèntesi introduït directament en el codi de format es mostra com a caràcter literal.

Per mostrar caràcters diferents dels que es llisten ací, cal que vagi precedit per una barra inversa (\), o envoltat entre cometes ("").

\ : La barra inversa mostra el caràcter següent en el codi de format.

Els caràcters al codi de format que tenen un significat especial només es poden visualitzar com a caràcters especials si van precedits per una barra inversa. La mateixa barra inversa no es mostra, a menys que introduïu una barra inversa doble (\\) al codi de format.

Els caràcters que han d'anar precedits per una barra inversa al codi de format per tal que es mostren com a caràcters literals són els caràcters de formatació de la data - i de l'hora- (a, c, d, h, m, n, p, q, s, t, w, y, /, :), els caràcters de formatació numèrica (#, 0, %, E, e, coma, punt), i caràcters de formatació de cadenes (@, &, <, >, !).

També podeu utilitzar els formats numèrics predefinits següents. Excepte "Número general", tots els codis de format predefinits tornen el número com a decimal amb dos llocs decimals.

Si utilitzeu formats predefinits, el nom del format s'ha d'incloure entre cometes.

Format predefinit

General Number: Els números es mostren tal com s'introdueixen.

Moneda: Insereix un signe de dòlar davant del número i afig números negatius entre parèntesis.

Fixat: Mostra com a mínim un dígit davant del separador decimal.

Estàndard: Mostra nombres amb un separador de milers.

Percentatge: Multiplica el número per 100 i afig un signe de percentatge al número.

Científic: Mostra números en format científic (per exemple, 1.00E+03 per a 1000).

Un codi de format es pot dividir en tres seccions que estan separades per punts i coma. La primera part defineix el format per a valors positius, la segona part per a valors negatius i la tercera per a zero. Si només especifiqueu un codi de format, s'aplica a tots els números.

Podeu definir la configuració regional per controlar el format de nombres, dates i monedes al LibreOffice Basic a ▸ Configuració de la llengua- Llengües. En codis de format del Basic, el punt decimal (.) sempre s'utilitza com a espai reservat per al separador decimal definit a la vostra configuració regional i es reemplaçarà pel caràcter corresponent.

El mateix és aplicable a la configuració regional pel que fa al format de la data, l'hora i la moneda. El codi de format del Basic s'interpretarà i es mostrarà segons la configuració regional.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleFormat

    MsgBox Format(6328.2, "##,##0.00")

    ' utilitzeu sempre un punt com a delimitador decimal quan introduïu xifres al codi font del Basic.

    ' mostra per exemple 6,328.20 a la configuració regional anglesa, 6.328,20 a l'alemanya.

End Sub