Repetició de continguts

Les funcions següents repeteixen el contingut de la cadena.

Space Function

Torna una cadena que consta d'una quantitat específica d'espais.

String Function

Crea una cadena segons el caràcter especificat, o el primer caràcter d'una expressió de cadena que es passa a la funció.