Chr Function

Torna el caràcter que correspon al codi de caràcter especificat.

Sintaxi:

Chr(Expression As Integer)

Valor de retorn:

Cadena

Paràmetres:

Expressió: Variables numèriques que representen un valor ASCII de 8 bits vàlid (0-255) o un valor Unicode de 16 bits.

Utilitzeu la funció Chr$ per enviar seqüències de control especials a una impressora o a una altra font d'eixida. També podeu utilitzar-la per inserir cometes en una expressió de cadena.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleChr

    ' Este exemple insereix cometes (valor ASCII 34) en una cadena.

    MsgBox "Un "+ Chr$(34)+"viatge" + Chr$(34)+" curt."

    ' La impressió apareix al diàleg com a: Un viatge "curt".

End Sub

ASC