Comparison Operators

Els operadors de comparació comparen dues expressions. El resultat es torna com una expressió booleana que determina si la comparació és certa (-1) o falsa (0).

Sintaxi:

Resultat = Expressió1 { = | < | > | <= | >= } Expressió2

Paràmetres:

Resultat: Expressió booleana que especifica el resultat de la comparació (Cert o Fals)

Expressió1, Expressió2: Qualssevol valors numèrics o cadenes que vulgueu comparar.

Operadors de comparació

= : Igual a

< : Menor que

> : Major que

<=: Menor o igual que

>= : Major o igual que

<> : No és igual a

Exemple:

Sub ExampleUnequal

Dim sFile As String

DIM sRoot As String ' Root directory for file in and output

  sRoot = "c:\"

  sFile = Dir$( sRoot ,22)

  If sFile <> "" Then

    Do

      MsgBox sFile

      sFile = Dir$

    Loop Until sFile = ""

  End If

End Sub