Operadors de comparació

Els operadors de comparació disponibles es descriuen ací.

Comparison Operators

Els operadors de comparació comparen dues expressions. El resultat es torna com una expressió booleana que determina si la comparació és certa (-1) o falsa (0).