Erase Function

Elimina el contingut dels elements de matriu de les matrius de mida fixa, i allibera la memòria utilitzada per les matrius de mida variable.

Sintaxi:

Elimina Arraylist

Paràmetres:

Arraylist - La llista de matrius que se suprimiran.