Array Function

Torna el tipus Variant amb un camp de dades.

Sintaxi:

Matriu ( Llista d'arguments)

Vegeu també DimArray

Paràmetres:

Argument list: Una llista de qualsevol nombre d'arguments que se separen amb comes.

Exemple:

Dim A As Variant

A = Array("Fred","Tom","Bill")

Msgbox A(2)