FindPropertyObject Function

Habilita els objectes que s'adreçaran durant l'execució com a paràmetres de cadena mitjançant el nom d'objecte.

Per exemple, l'orde següent:

MyObj.Prop1.Command = 5

correspon al bloc d'ordes:

Dim ObjVar as Object

Dim ObjProp as Object

ObjName As String = "MyObj"

ObjVar = FindObject( ObjName As String )

PropName As String = "Prop1"

ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )

ObjProp.Command = 5

Això permet la creació de noms dinàmica durant l'execució. Per exemple:

"TextEdit1" a TextEdit5" en un bucle per crear cinc noms de control.

Vegeu també: FindObject

Sintaxi:

FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )

Paràmetres:

ObjVar: Variable d'objecte que voleu definir de forma dinàmica durant l'execució.

PropName: Cadena que especifica el nom de la propietat que voleu adreçar durant l'execució.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

12 No s'ha definit la variable

14 El paràmetre no és vàlid

52 El nom o el número del fitxer és incorrecte

57 Error d'E/S del dispositiu