FindObject Function

Habilita un objecte que s'adreçarà durant l'execució com un paràmetre de cadena a través del nom d'objecte.

Per exemple, l'orde següent:

MyObj.Prop1.Command = 5

correspon al bloc d'ordes:

Dim ObjVar as Object

Dim ObjProp as Object

ObjName As String = "MyObj"

ObjVar = FindObject( ObjName As String )

PropName As String = "Prop1"

ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )

ObjProp.Command = 5

Això permet la creació de noms dinàmica durant l'execució. Per exemple:

"TextEdit1" a TextEdit5" en un bucle per crear cinc noms de control.

Vegeu també: FindPropertyObject

Sintaxi:

FindObject( ObjName As String )

Paràmetres:

ObjName: Cadena que especifica el nom de l'objecte que voleu adreçar durant l'execució.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

12 No s'ha definit la variable