IsArray Function

Determina si una variable és un camp de dades en una matriu.

Sintaxi:

IsArray (Var)

Valor de retorn:

Bool

Paràmetres:

Var: Qualsevol variable que vulgueu provar si es declara com una matriu. Si la variable és una matriu, la funció torna cert, si no, torna fals.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleIsArray

Dim sDatf(10) As String

    Print isarray(sdatf())

End Sub