DefSng Statement

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefSng estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

Sintaxi:

Defxxx Characterrange1[, Characterrange2[,...]]

Paràmetres:

Characterrange: Lletres que especifiquen l'interval de variables per al qual voleu establir el tipus de dades per defecte.

xxx: Paraula clau que defineix el tipus de variable per defecte:

Paraula clau: Tipus de variable per defecte

DefSng: Simple

Exemple:

' Definició de prefix per a tipus de variable:

DefBool b

DefDate t

DefDbl d

DefInt i

DefLng l

DefObj o

DefVar v

DefSng s

Sub ExampleDefSng

    sSng=Single ' sSng és una variable simple implícita

End Sub