CSng Function

Converteix qualsevol expressió de cadena o numèrica a tipus de dades senzilles.

Sintaxi:

CSng (Expression)

Valor de retorn:

Simple

Paràmetres:

Expressió: Qualsevol expressió de cadena o numèrica que vulgueu convertir. Per convertir una expressió de cadena, la xifra s'ha d'introduir com a text normal ("123,5") amb el format numèric per defecte del sistema operatiu.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleCSNG

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

    MsgBox CSng(1234.5678)

End Sub