Const Statement

Defineix una cadena com una constant.

Sintaxi:

Const Text = Expression

Paràmetres:

Text: Qualsevol nom de constant que seguïsca les convencions de nomenclatura de variable estàndard.

Una constant és una variable que ajuda a millorar la llegibilitat d'un programa. Les constants no es defineixen com un tipus específic de variable, sinó que s'utilitzen com a marcadors al codi. Només podeu definir una constant una vegada i no es pot modificar. Utilitzeu l'expressió següent per definir una constant:

CONST ConstName=Expression

El tipus d'expressió és irrellevant. Si un programa està iniciat, el LibreOffice Basic converteix el codi del programa internament perquè cada cop que s'utilitze una constant, l'expressió definida la substituïsca.

Exemple:

Sub ExampleConst

    Const iVar = 1964

    MsgBox iVar

    Const sVar = "Programa", dVar As Double = 1.00

    MsgBox sVar & " " & dVar

End Sub