CBool Function

Converteix una comparació de cadena o una comparació numèrica en una expressió booleana, o converteix una expressió numèrica senzilla en una expressió booleana.

Sintaxi:

CBool (Expression1 {= | <> | < | > | <= | >=} Expression2) or CBool (Number)

Valor de retorn:

Bool

Paràmetres:

Expressió1, Expressió2: Qualsevol expressió de cadena o numèrica que vulgueu comparar. Si les expressions coincideixen, la funció CBool torna Cert, si no, torna Fals.

Nombre: Qualsevol expressió numèrica que vulgueu convertir. Si l'expressió equival a 0, es torna Fals, si no, es torna Cert.

L'exemple següent utilitza la funció CBool per avaluar el valor que es torna amb la funció Instr. La funció comprova si la paraula "and" es troba a la frase que ha introduït l'usuari.

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleCBool

Dim sText As String

  sText = InputBox ("Introduïu una frase curta:")

  ' Comproveu si la paraula »and« apareix a la frase.

  ' En lloc de la línia d'ordes

  ' If Instr(Input, "and")<>0 Then...

  ' la funció CBool s'aplica tal com s'indica a continuació:

  If CBool(Instr(sText, "and")) Then

    MsgBox "La paraula »and« apareix a la frase que heu introduït!"

  EndIf

End Sub