CCur Function

Converteix una expressió de cadena o una expressió numèrica en una expressió de moneda. S'utilitza la configuració regional per als separadors decimals i per als símbols de moneda.

Sintaxi:

CCur(Expression)

Valor de retorn:

Moneda

Paràmetre:

Expression: Qualsevol expressió numèrica o de cadena que vulgueu convertir.