Variables

Les expressions i funcions següents són per treballar amb variables. Podeu utilitzar estes funcions per declarar o definir variables, per convertir variables d'un tipus a un altre o per determinar el tipus de variable.

CCur Function

Converteix una expressió de cadena o una expressió numèrica en una expressió de moneda. S'utilitza la configuració regional per als separadors decimals i per als símbols de moneda.

CBool Function

Converteix una comparació de cadena o una comparació numèrica en una expressió booleana, o converteix una expressió numèrica senzilla en una expressió booleana.

CDate Function

Converteix qualsevol expressió numèrica o de cadena en un valor de data.

CDec Function

Converteix una expressió de cadena o una expressió numèrica en una expressió decimal.

CDbl Function

Converteix qualsevol expressió numèrica o expressió de cadena en un tipus doble.

CInt Function

Converteix qualsevol expressió numèrica o de cadena en un enter.

CLng Function

Converteix qualsevol expressió de cadena o numèrica en un enter llarg.

Const Statement

Defineix una cadena com una constant.

CSng Function

Converteix qualsevol expressió de cadena o numèrica a tipus de dades senzilles.

CStr Function

Converteix qualsevol expressió numèrica en una expressió de cadena.

CVar Function

Converteix una expressió de cadena o una expressió numèrica en una expressió variant.

CVErr Function

Converteix una expressió de cadena o una expressió numèrica en una expressió de variant del subtipus "Error".

DefBool Statement

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefBool estableix el tipus de dades per defecte per a les variables, segons un interval de lletra.

DefCur Statement

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefCur estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

DefDate Statement

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefDate estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

DefDbl Statement

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus.

DefErr Statement

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefErr estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

DefInt Statement

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus.

DefLng Statement

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus.

DefObj Statement

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus.

DefSng Statement

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefSng estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

DefStr Statement

Si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus, l'expressió DefStr estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra.

DefVar Statement

Estableix el tipus de variable per defecte, segons un interval de lletra, si no s'especifica cap caràcter o paraula clau de declaració de tipus.

Dim Statement

Declara una variable o una matriu.

ReDim Statement

Declara una variable o una matriu.

Type Statement

Define non-UNO data structures (structs).

IsArray Function

Determina si una variable és un camp de dades en una matriu.

IsDate Function

Prova si una expressió numèrica o de cadena es pot convertir en una variable Date.

IsEmpty Function

Prova si una variable de variant conté el valor Emtpy. El valor Empty indica que la variable no està inicialitzada.

IsError Function

Prova si una variable conté un valor erroni.

IsNull Function

Prova si una variant conté el valor especial Null, que indica que la variable no conté dades.

IsNumeric Function

Prova si una expressió és un número. Si l'expressió és un número, la funció torna Cert, si no, la funció torna Fals.

IsObject Function

Prova si una variable d'objecte és un objecte OLE. La funció torna Cert si la variable és un objecte OLE, si no, torna Fals.

LBound Function

Retorna el límit inferior d'una matriu.

UBound Function

Torna el límit superior d'una matriu.

Let Statement

Assigna un valor a una variable.

Array Function

Torna el tipus Variant amb un camp de dades.

DimArray Function

Torna una matriu de variants.

Erase Function

Elimina el contingut dels elements de matriu de les matrius de mida fixa, i allibera la memòria utilitzada per les matrius de mida variable.

Option Base Statement

Defineix el límit inferior per defecte per a matrius com a 0 o 1.

Option Explicit Statement

Especifica que totes les variables del codi del programa s'han de declarar explícitament amb l'expressió Dim.

Public Statement

Dimensiona una variable o una matriu al nivell de mòdul (és a dir, no a dins d'una subrutina o d'una funció), per tal que la variable i la matriu siguen vàlides a totes les biblioteques i a tots els mòduls.

Global Statement

Dimensiona una variable o una matriu a nivell global (és a dir, no a dins d'una subrutina o d'una funció), per tal que la variable i la matriu siguen vàlides a totes les biblioteques i a tots els mòduls per a la sessió actual.

Static Statement

Declara una variable o una matriu al nivell de procediment dins d'una subrutina o una funció, per tal que els valors de la variable o de la matriu es mantinguin després d'eixir de la subrutina o de la funció. Les convencions de l'expressió Dim també són vàlides.

TypeName Function; VarType Function

Torna una cadena (TypeName) o un valor numèric (VarType) que conté informació per a una variable.

Set Statement

Estableix una referència d'objecte en una variable o en una propietat.

FindObject Function

Habilita un objecte que s'adreçarà durant l'execució com un paràmetre de cadena a través del nom d'objecte.

FindPropertyObject Function

Habilita els objectes que s'adreçaran durant l'execució com a paràmetres de cadena mitjançant el nom d'objecte.

Optional (in Function Statement)

Vos permet definir paràmetres que es passen a una funció com a opcionals.

IsMissing Function

Prova si una funció es crida amb un paràmetre opcional.

HasUnoInterfaces Function

Prova si un objecte Uno del Basic admet certes interfícies d'Uno.

EqualUnoObjects Function

Torna el valor Cert si els dos objectes Uno del Basic especificats representen la mateixa instància d'objecte d'Uno.

IsUnoStruct Function

Torna Cert si l'objecte determinat és una estructura Uno.