Switch Function

Avalua una llista d'arguments, que consta d'una expressió seguida d'un valor. La funció Switch torna un valor que s'associa amb l'expressió que passa esta funció.

Sintaxi:

Switch (Expression1, Value1[, Expression2, Value2[..., Expression_n, Value_n]])

Paràmetres:

La funció Switch avalua l'expressió d'esquerra a dreta i, a continuació, torna el valor que s'assigna a l'expressió de la funció. Si l'expressió i el valor no es donen com a parell, es produeix un error d'execució.

Expressió: L'expressió que voleu avaluar.

Value: El valor que voleu tornar si l'expressió és certa.

A l'exemple següent, la funció Switch assigna el gènere apropiat al nom que es passa a la funció:

Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Sub ExampleSwitch

Dim sGender As String

    sGender = GetGenderIndex( "Joan" )

    MsgBox sGender

End Sub

 

Function GetGenderIndex (sName As String) As String

    GetGenderIndex = Switch(sName = "Joana", "dona", sName = "Joan", "home")

End Function