Function Statement

Defineix una subrutina que es pot utilitzar com a expressió per determinar un tipus de retorn.

Sintaxi

vegeu els Paràmetres

Paràmetres:

Sintaxi

Function Name[(VarName1 [As Type][, VarName2 [As Type][,...]]]) [As Type]

bloc d'expressió

[Exit Function]

bloc d'expressió

End Function

Paràmetre

Nom: Nom de la subrutina que contindrà el valor tornat per la funció.

VarName: Paràmetre que es passarà a la subrutina.

Tipus: Paraula clau de declaració de tipus.

Exemple:

Sub ExampleExit

Dim sReturn As String

Dim sListArray(10) As String

Dim siStep As Single

  For siStep = 0 to 10 ' Omple la matriu amb dades de prova

    sListArray(siStep) = chr$(siStep + 65)

    MsgBox sListArray(siStep)

  Next siStep

  sReturn = LinSearch(sListArray(), "B")

  Print sReturn

End Sub

 

Function LinSearch( sList(), sItem As String ) As Integer

Dim iCount As Integer

' Linsearch busca TextEntry en un TextArray:sList():

' El valor de retorn és l'índex de l'entrada o 0 (Null)

  For iCount=1 To Ubound( sList() )

    If sList( iCount ) = sItem Then

      Exit For ' sItem trobat

    End If

  Next iCount

  If iCount = Ubound( sList() ) Then iCount = 0

  LinSearch = iCount

End Function