FreeLibrary Function

Allibera les DLL que es van carregar amb una expressió Declare. Una DLL alliberada es recarrega automàticament si es crida una de les seues funcions. Vegeu també: Declare

Sintaxi:

FreeLibrary (LibName As String)

Paràmetres:

LibName: Expressió de cadena que especifica el nom de la DLL.

Icona de nota

FreeLibrary només pot alliberar les DLL que es carreguen durant l'execució del Basic.


Codis d'error

5 La crida al procediment no és vàlida

Exemple:

Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )

Sub ExampleDeclare

Dim lValue As Long

    lValue = 5000

    MyMessageBeep( lValue )

    FreeLibrary("user32.dll" )

End Sub