Call Statement

Transfereix el control del programa a una subrutina, una funció o un procediment DLL.

Sintaxi:

[Call] Name [Parameter]

Paràmetres:

Name: Nom de la subrutina, la funció o la DLL que voleu cridar

Parameter: Paràmetres que es passen al procediment. El tipus i el nombre de paràmetres depèn de la rutina que s'executa.

Icona de nota

Una paraula clau és opcional quan crideu un procediment. Si una funció s'executa com una expressió, els paràmetres s'han d'incloure entre parèntesis a l'expressió. Si es crida una DLL, primer s'ha d'especificar a la expressió Declare.


Exemple:

Sub ExampleCall

Dim sVar As String

    sVar = "LibreOffice"

    Call f_callFun sVar

End SubSub f_callFun (sText as String)

    Msgbox sText

End Sub