Mod Operator

Torna la part entera d'una divisió.

Sintaxi:

Resultat = Expressió1 MOD Expressió2

Valor de retorn:

Enter

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol variable numèrica que conté el resultat de l'operació MOD.

Expressió1, Expressió2: Qualssevol expressions numèriques que vulgueu dividir.

Exemple:

Sub ExampleMod

  Print 10 Mod 2.5 ' torna 0

  Print 10 / 2.5 ' torna 4

  Print 10 Mod 5 ' torna 0

  Print 10 / 5 ' torna 2

  Print 5 Mod 10 ' retorna 5

  Print 5 / 10 ' retorna 0,5

End Sub