XOR Operator

Du a terme una combinació Or-exclusive lògica de dues expressions.

Sintaxi:

Result = Expression1 XOR Expression2

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol variable numèrica que conté el resultat de la combinació.

Expressió1, Expressió2: Qualssevol expressions numèriques que vulgueu combinar.

Una conjunció OR exclusiva lògica de dues expressions booleanes torna el valor cert només si les dues expressions són diferents entre elles.

Una conjunció OR exclusiva bit a bit torna un bit si el bit corresponent s'estableix només en una de les dues expressions.

Exemple:

Sub ExampleXOR

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' returns 0

  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' returns -1

  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' returns -1

  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' returns 0

  vOut = vB XOR vA ' returns 2

End Sub