Not Operator

Nega una expressió invertint els valors de bit.

Sintaxi:

Result = Not Expression

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol variable numèrica que conté el resultat de la negació.

Expressió: Qualsevol expressió que vulgueu negar.

Quan es nega una expressió booleana, el valor Cert canvia a Fals i el valor Fals canvia a Cert.

En una negació bit a bit, cada bit individual s'inverteix.

Exemple:

Sub ExampleNot

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

    vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

    vOut = Not vA ' retorna -11

    vOut = Not(vC > vD) ' retorna -1

    vOut = Not(vB > vA) ' retorna -1

    vOut = Not(vA > vB) ' retorna 0

End Sub