Eqv Operator

Calcula l'equivalència lògica de dues expressions.

Sintaxi:

Resultat = Expressió1 Eqv Expressió2

Paràmetres:

Resultat: Qualsevol variable numèrica que conté el resultat de la comparació.

Expressió1, Expressió2: Qualssevol expressions que vulgueu comparar.

En provar l'equivalència entre expressions booleanes, el resultat és Cert si les dues expressions són Cert o Fals.

En una comparació bit a bit, l'operador Eqv només estableix el bit que correspon al resultat si un bit està definit a les dues expressions, o en cap d'elles.

Exemple:

Sub ExampleEqv

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vOut = A > B Eqv B > C ' retorna -1

  vOut = B > A Eqv B > C ' torna 0

  vOut = A > B Eqv B > D ' torna 0

  vOut = (B > D Eqv B > A) ' torna -1

  vOut = B Eqv A ' torna -3

End Sub